พยาบาลวิชาชีพเด็ก

พยาบาลวิชาชีพเด็ก

แชร์
ความรับผิดชอบ
  • ให้บริการการพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มเด็กอายุแรกเกิดถึง15 ปี ในด้านการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมมารดา
  • ประสานงานระหว่างสหสาขาวิชาชีพให้การดูแลรักษาพยาบาลแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ
คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • บุคลิกภาพดี มีทัศนคติดีต่องานบริการ
  • กรณีมีความสามารถด้านภาษาจะมีค่าตอบแทนพิเศษ

เผยแพร่เมื่อ: 06 ก.ค. 2023

แชร์