Research Assistant (ผู้ช่วยวิจัย)

Research Assistant (ผู้ช่วยวิจัย)

แชร์
ความรับผิดชอบ

งานวิจัย

 • ร่วมวางแผนการวิจัยกับแพทย์และผู้วิจัยในหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างงานวิจัย
 • ปฏิบัติช่วยงานวิจัยในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การเขียนโครงร่างการวิจัย การเสนอเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ การดำเนินงานวิจัย การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ร่างรายงานผลงานวิจัยและการนำเสนอ
 • ประสานงานดำเนินการวิจัยกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยและกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

งานจริยธรรมการวิจัย

 • ช่วยดำเนินการงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัย เช่น การนัดหมายกรรมการเพื่อประชุม บันทึกรายงานการประชุม
 • ประสานงานกับนักวิจัยในการยื่นโครงร่างงานวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ เพื่อขอรับรอง
 • จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ประธาน/ รองประธานมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาพยาบาล สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานวิจัยอย่างน้อย 2 ปี โดยมีผลงานเป็นของตนเองหรือสนัสนุนงานวิจัยของผู้อื่น
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น Microsoft word, Excel, Power Point  และโปรแกรมทางสถิติ เช่น SPSS, STATA เป็นต้น
 • มีความสามารถในการเขียนเอกสารวิชาการภาษาไทยในระดับดี-ดีมาก และภาษาอังกฤษในระดับพอใช้-ดีมาก

เผยแพร่เมื่อ: 12 ก.พ. 2024

แชร์