Strategic Marketing & Product Management Manager

Strategic Marketing & Product Management Manager

แชร์
ความรับผิดชอบ
  • วางแผนการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง แนวโน้มทางการตลาด จากปัจจัยภายในและภายนอก ตลอดจนพัฒนาแผนการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และให้ทันเหตุการณ์
  • วางแผนการ Promote ร่วมกับทีมสื่อสารการตลาด Brand และ Digital Marketing และทีมอื่นๆเช่น การตลาดต่างประเทศ ทีมการตลาดประกัน และทีมขาย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและ เป้าหมายของโรงพยาบาล รวมถึงการติดตามการวัดผลกิจกรรมทางการตลาดที่ได้ทำตามแผนที่วางไว้
  • ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานแผนการตลาดตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด และนำเสนอผู้บังคับบัญชา
  • ควบคุมงบประมาณการตลาด และนำเสนอผู้บังคับบัญชา
  • ให้คำปรึกษา คำแนะนำทีมงาน เพื่อให้ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด
คุณสมบัติ
  • จบปริญญาตรี /โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงาน ปีขึ้นไป และบริหารจัดการทีม 1 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ทำงานจากโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • สามารถทำงานเป็นทีมและมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษระดับดี (หากมีผล TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เผยแพร่เมื่อ: 06 ก.ค. 2023

แชร์