คําแนะนําสําหรับการตรวจสุขภาพ (Instructions for Preparations of Medical Checkup Program)

คําแนะนําสําหรับการตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ชั้น 7 เคาน์เตอร์ C (ฝั่ง EAST lift)

แชร์

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วยในวันตรวจสุขภาพ

 • กรณีเปิดประวัติใหม่กับโรงพยาบาลเมดพาร์ค โปรดเตรียมพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนตัวจริงมายืนยันตัวที่เคาท์เตอร์ลงทะเบียน ชั้น G  ก่อนเวลานัด 30 นาที
 • หากมีโรคประจําตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ กรุณานําผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัย

สิ่งที่มีบริการ

 • บริการจอดรถ (Valet Parking) ที่ชั้น G ตั้งแต่เวลา 8.00 น. (กรณีต้องการจอดรถเองสามารถจอดรถได้ที่ชั้น 3)
 • ชุดสำหรับตรวจสุขภาพ รองเท้า Slipper และรองเท้าสำหรับทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test: EST)
 • น้ำ อาหารว่าง และคูปองสำหรับรับประทานอาหารหลังตรวจสุขภาพ

การเตรียมตัวสำหรับการตรวจสุขภาพ

 • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
 • กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะมีผลต่อผลการตรวจบางอย่าง
 • ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากพักผ่อนไม่เพียงพอจะทําให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย
 • หากกําลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต สามารถรับประทานต่อได้ตามคําแนะนําของแพทย์ และควรแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบก่อนการตรวจ
 • ควรหลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน (งดการตรวจปัสสาวะหากมีประจำเดือน)
 • กรณีตรวจภายใน และกรณีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการเอกซเรย์ (Mammogram) ควรมาตรวจหลังประจำเดือนหมดอย่างน้อย 7 วัน
 • กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่องดการตรวจเอกซเรย์

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

 • ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการตรวจและเจาะเลือด เช่น เสื้อแขนสั้น หรือเสื้อที่ม้วนข้อพับแขนได้
 • ในวันตรวจงดใส่เครื่องประดับต่างๆ ที่เป็นโลหะ
 • ในกรณีที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test: EST)
ท่านสามารถนำรองเท้าและชุดกีฬาสำหรับวิ่งมาเอง แทนการใช้ชุดที่ทางโรงพยาบาลเตรียมให้ได้

กรณีที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test: EST)

 • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง หรือมีส่วนผสมของคาเฟอีน หรือแอลกอฮอล์
 • หากท่านมีอาการเจ็บหน้าอก หรือหายใจติดขัด กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนการตรวจ

กรณีตรวจช่องท้องด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound Whole Abdomen)

 • ก่อนตรวจควรดื่มน้ำเปล่าและกลั้นปัสสาวะให้กระเพาะปัสสาวะขยายตัวเต็มที่ เพื่อการตรวจที่มีประสิทธิภาพ

การเก็บปัสสาวะและอุจจาระที่โรงพยาบาล

 • การเก็บปัสสาวะและอุจจาระจะเก็บในวันตรวจสุขภาพ โดยจะมีพยาบาลแนะนำวิธีเก็บเพื่อส่งตรวจ
 • หากไม่สามารถส่งตัวอย่างอุจจาระในวันตรวจสุขภาพได้ ท่านสามารถเก็บตัวอย่างตัวอย่างอุจจาระ และนำมาส่งเองภายหลังที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเมดพาร์คได้ ในกรณีที่เก็บอย่างตัวอย่างอุจจาระมาจากที่บ้าน

กรณีประสงค์จะเก็บอย่างตัวอย่างอุจจาระมาจากที่บ้าน ควรปฏิบัติดังนี้

 1. เตรียมที่เก็บอุจจาระโดยใช้ภาชนะที่สะอาดและแห้งมีฝาปิดมิดชิด
 2. เตรียมที่ป้ายอุจจาระซึ่งควรเป็นไม้แผ่นเล็ก ๆ ลักษณะคล้ายไม้พาย เช่น ไม้ไอศกรีม หรือ ช้อนพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
 3. ควรล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังการเก็บเนื่องจากอุจจาระอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคได้
 4. ก่อนการเก็บตัวอย่างอุจจาระ ควรปัสสาวะทิ้งก่อนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของปัสสาวะ ซึ่งอาจส่งผลให้การตรวจอุจจาระผิดพลาดได้
 5. ถ่ายอุจจาระลงในถุงพลาสติกปากกว้างแห้งสะอาด หรืออาจใช้พลาสติกสำหรับหุ้มห่อวางพาดโถสุขภัณฑ์ เพื่อไม่ให้ตัวอย่างตกลงน้ำ
 6. ใช้ไม้หรีอช้อนพลาสติกตักอุจจาระขนาดประมาณเท่าปลายนิ้วก้อย
 7. เก็บเฉพาะตัวอย่างลงในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด ระมัดระวังไม่ให้ตัวอย่างอุจจาระปนเปื้อนน้ำสบู่ หรือทิชชู่
 8. เขียนชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ใส่สติกเกอร์หรือกระดาษแนบส่งพร้อมตัวอย่าง

ข้อควรระวัง

 • ตัวอย่างอุจจาระที่เก็บมาจากบ้าน ควรนำส่งศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงหลังจากเก็บตัวอย่าง
 • กรณีมีความจำเป็นต้องเก็บในตู้เย็นสามารถเก็บในช่องธรรมดา ไม่ควรเก็บตัวอย่างในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เพราะอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของผลตรวจได้

การนำส่งตัวอย่างอุจจาระ

 • กรุณานำส่งที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ชั้น 5 เคาน์เตอร์ C (ฝั่ง EAST lift) ได้ทุกวันในเวลาทำการ 7.00 –16.00 น.
 • การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการพบแพทย์แปลผล ทางศูนย์แนะนำให้ท่านมาส่งผลที่โรงพยาบาลก่อนเวลา 13.00 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้ที่ 02-023-3333 ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือติดต่อศูนย์ตรวจสุขภาพ ที่ชั้น 7 เคาน์เตอร์ C (ฝั่ง EAST lift) ได้ทุกวัน ในเวลาทำการ 7.00 –16.00 น.

เผยแพร่เมื่อ: 23 มี.ค. 2021

แชร์