Vaccine Passport Close Banner.jpg

เมดพาร์คปิดให้บริการวัคซีนพาสปอร์ต

ปิดให้บริการวัคซีนพาสปอร์ตที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค ตามประกาศของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

แชร์

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ปิดให้บริการวัคซีนพาสปอร์ตที่โรงพยาบาลฯ
ตามประกาศของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

โดยท่านสามารถเข้ารับบริการวัคซีนพาสปอร์ตได้ที่
กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ เขตหลักสี่
โดยการจองคิวผ่านระบบออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง: สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

เผยแพร่เมื่อ: 20 ก.ย. 2022

แชร์

บทความสุขภาพ

ผ่าเข่าไม่กี่วัน เดินได้เลยจริงหรือไม่

ในผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเสื่อมระดับปานกลางถึงมาก หากไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาและการทำกายภาพ ทางเลือกลำดับถัดมาก็คือการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

Goto page arrow icon

โฟลิกกับการตั้งครรภ์

สารอาหารที่สำคัญในกระบวนการสร้างสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ ซึ่งสำคัญต่อการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์

Goto page arrow icon

สารพัดปัญหาเรื่อง “น้องสาว” ตกขาวผิดปกติจากเชื้อรา

ปกติผู้หญิงสามารถมีตกขาวได้ โดยลักษณะของตกขาวปกติ จะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงของรอบเดือน ช่วงก่อนไข่ตก (ประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนประจำเดือนมา) จะมีลักษณะเป็นมูกใสยืด

Goto page arrow icon
medpark ดูทั้งหมด