Follow Us
Icon

แผนกฉุกเฉิน

ชั้น G

โทร. 02-090-3119

24 hours.

แผนกฉุกเฉิน

แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีทีมแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์ พร้อมรับผู้ประสบอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง เครื่องมือการตรวจเพื่อวินิจฉัย และรักษาที่ครบครันและทันสมัย มีบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance service) เราดูแล รับ – ส่ง ผู้ป่วยทางอากาศ (Aeromedical evacuation) โดยแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบริการ Medical standby ambulance

บริการตรวจวินิจฉัย

 • บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • บริการตรวจผู้ป่วย Covid-19และกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะ PUI
 • บริการ Covid-19 Swab นอกสถานที่


การรักษา

 • ให้การรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • ดูแลรักษาผู้ป่วย OPD นอกเวลา โดยมีแพทย์เฉพาะทางตลอด 24 ชั่วโมง


หัตถการ

 • หัตถการฉุกเฉิน
 • Swab admit และ Pre-operation
 • ผ่าตัดเล็ก


เครื่องมือตรวจพิเศษ / เทคโนโลยี

 • Emergency CT scan
 • Emergency bedside ultrasound


ความชำนาญพิเศษ

 • การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลทั้ง Mobile ICU และ Mobile NICU
 • รับ-ส่งผู้ป่วยทางอากาศ (Aeromedical evacuation) ทั้ง Helicopter และcommercial flight