Follow Us

นพ. กันต์ โอโกโนกิ

อนุสาขา
 • เวชบำบัดวิกฤต
 • เวชบำบัดวิกฤต อายุรศาสตร์ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  อนุสาขา
 • เวชบำบัดวิกฤต
 • เวชบำบัดวิกฤต อายุรศาสตร์ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  อาทิตย์
   
  จันทร์
   
  อังคาร
   
  พุธ
   
  พฤหัส
   
  ศุกร์
   
  เสาร์
   
  การรักษาและการบริการ
  • เวชบำบัดวิกฤต
  • อายุรศาสตร์ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  การศึกษา และผลงาน

  การศึกษาหลังปริญญา (Fellowship) – เวชบำบัดวิกฤต
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2560

  การศึกษาหลังปริญญา (Fellowship) – อายุรกรรมโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2559

  แพทย์ประจำบ้าน (Residency) – อายุรศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2557 

  แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2553

  ใบรับรอง

  วุฒิบัตร อนุสาขาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
  ประเทศไทย
  2560 

  วุฒิบัตร อนุสาขาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ
  ประเทศไทย
  2559

  วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์
  ประเทศไทย
  2557