หัวหน้าช่างอาคาร

หัวหน้าช่างอาคาร

แชร์
ความรับผิดชอบ
 • ควบคุม ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรม รวมถึงจัดซื้อ จัดหาอปุกรณ์ต่างๆ
 • จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบวิศวกรรม
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
 • รับผิดชอบในการจดมิเตอร์ไฟฟ้า และมิเตอร์น้ำทุกเดือน แยกใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ในประเทศ และต่างประเทศ จัดส่งให้แต่ละบริษัท
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารสำนักงาน อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถเขียน หรืออ่านแบบไฟฟ้าได้
 • ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์
สวัสดิการ
 • ค่ารักษาพยาบาล IPD/OPD
 • ชุด Uniform
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • หอพักพนักงาน

เผยแพร่เมื่อ: 06 ก.ค. 2023

แชร์