คลินิกต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ B (EAST Lift)

โทร. 02-090-3122

8:00 am.- 8:00 pm.

คลินิกต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

โรคเบาหวาน คือโรคที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของการทำงานของฮอร์โมนในร่างกาย ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือดไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงตามมาได้หลายอย่าง เช่นภาวะอักเสบในหลอดเลือด และภาวะหลอดเลือดอุดตัน รวมถึงภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเรื้อรังที่จะทำให้ร่างกายเกิดภาวะติดเชื้อต่าง ๆ ได้ง่าย เนื่องจากเม็ดเลือดขาวมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับเชื้อโรคต่ำลง

ในประเทศไทยนั้น มีผู้ป่วยโรคเบาหวานประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด หรือทุก ๆ 10 คนจะมีคนเป็นเบาหวานหรือภาวะน้ำตาลในเลือดผิดปกติ 1 คน และมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นถึงปีละประมาณ 100,000 คน โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงให้ความสำคัญกับทั้งการรักษาด้วยทีมสหสาขาวิชาที่มีประสบการณ์สูงเพื่อดูแลในองค์รวม และเน้นย้ำการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน  ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง หรือมีโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้ว เป็นต้น ให้ได้รับการตรวจเป็นประจำเพื่อหาสัญญาณที่บ่งชี้ว่าอาจมีภาวะน้ำตาลสูงผิดปกติ เพื่อจะได้รักษาก่อนที่จะเกิดโรค

คลินิกต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมให้การรักษาและดูแลผู้ป่วยด้วยความใส่ใจ เริ่มตั้งแต่การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงของโรคต่าง ๆ เช่นโรคเบาหวาน หรือโรคไทรอยด์ เป็นต้น เพราะการป้องกัน ย่อมดีกว่าการรักษาโรคเสมอ แต่สำหรับผู้ที่ป่วยแล้ว เราก็พร้อมที่จะทำการรักษาอย่างสุดความสามารถ นำการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อ และทีมสหสาขาวิชาชีพผู้มีประสบการณ์ ที่พร้อมมอบการดูแลรักษา และตรวจวินิจฉัยอาการ ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ สามารถลดความเสี่ยง หรือทำให้หายจากโรคในกลุ่มต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมได้

ทำไมต้องคลินิกต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 • ‘ป้องกันการสูญเสียอวัยวะ’ คือเป้าหมายในการรักษาเบาหวานของคลินิก ด้วยความชำนาญของแพทย์เฉพาะทางประสบการณ์สูง เราจะดูแลผู้ป่วยด้วยความใส่ใจ ป้องกันไม่ให้เกิดอาการแทรกซ้อนเช่น เท้าเบาหวาน โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง เป็นต้น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ หรือใกล้เคียงมากที่สุด
 • มีเทคโนโลยีที่พร้อมสำหรับการดูแลรักษา เช่น เครื่องตรวจระดับน้ำตาลแบบต่อเนื่อง (Continuous glucose monitoring) โดยไม่จำเป็นต้องเจาะน้ำตาลปลายนิ้วเทียบ มีเครื่องจ่ายอินซูลินแบบต่อเนื่อง (Insulin pump) สำหรับการรักษาเบาหวานชนิดที่ขาดอินซูลินอย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคโนโลยีตรวจติดตามน้ำตาลในเลือดระยะไกล (Tele-monitoring) และระบบเตือนเมื่อมีน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูงรุนแรง ซึ่งจะมีทีมแพทย์ พยาบาลเฉพาะทางประสบการณ์สูงคอยเฝ้าสังเกต และให้คำแนะนำในการใช้เครื่องกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
 • พร้อมทำการรักษา และให้คำแนะนำเสมอ ผู้ป่วยสามารถปรึกษา หรือรับการรักษาได้ที่ศูนย์ฯ โดยไม่จำเป็นต้องอดอาหาร หรือเจาะเลือดมาก่อน
 • สามารถให้การวินิจฉัยโรคยากและซับซ้อนทางต่อมไร้ท่ออื่น ๆ เช่น เนื้องอกต่อมหมวกไต เนื้องอกต่อมใต้สมอง เบาจืด ความดันโลหิตสูงแบบมีสาเหตุ ภาวะน้ำตาลต่ำในผู้ป่วยที่ไม่มีโรคเบาหวาน โรคไทรอยด์ เป็นต้น
 • เน้นการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน  ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง หรือมีโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ให้ได้รับการตรวจเป็นประจำเพื่อหาสัญญาณที่บ่งชี้ว่าอาจมีภาวะน้ำตาลสูงผิดปกติ เพื่อจะได้รักษาก่อนที่จะเกิดโรค 

โรคและภาวะผิดปกติ

 • กลุ่มความผิดปกติของตับอ่อน
  • เบาหวานทั้ง 4 ชนิด
  • ภาวะน้ำตาลต่ำในผู้ป่วยที่ไม่เป็นเบาหวาน
  • ภาวะเท้าเบาหวาน
 • โรคของต่อมไทรอยด์
  • ไทรอยด์เป็นพิษ
  • ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน
  • เนื้องอกต่อมไทรอยด์ทั้งชนิดที่เป็นมะเร็งและไม่ใช่มะเร็ง
 • โรคของต่อมหมวกไต
  • ภาวะความดันโลหิตสูงแบบมีสาเหตุ
  • เนื้องอกต่อมหมวกไต
  • โรค Hyperaldosteronism
  • โรคคุชชิง Cushing’s Syndrome
  • ภาวะ Hormone เกินชนิด Pheochromocytoma/Paraganglioma
  • ภาวะขาด Cortisol
 • โรคของต่อมใต้สมอง
  • เนื้องอกต่อมใต้สมอง
  • ภาวะขาดเลือดเฉียบพลันของต่อมใต้สมอง
  • ภาวะฮอร์โมนต่อมใต้สมองขาดหรือเกิน
  • ภาวะเบาจืด
 • โรคเกี่ยวกับความผิดปกติของกระดูก และสมดุลแคลเซียม และวิตามินดี

บริการตรวจวินิจฉัยและหัตถการ

 • การตรวจด้วยเครื่องวัดระดับน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง CGM
 • การจ่ายอินซูลินแบบต่อเนื่อง Insulin Pump
 • การประเมินระดับออกซิเจนในผู้ป่วยที่มีปัญหาหลอดเลือดและแผลเรื้อรัง TCOM
 • การตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือดแดง ABI
 • การตรวจสแกนต่อมไทรอยด์ Thyroid scan, Parathyroid scan
 • การตรวจอัลตราซาวนด์ต่อมไทรอยด์ Thyroid ultrasound
 • การวินิจฉัยโรคต่อมไร้ท่อด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN 
 • การวินิจฉัยโรคต่อมไร้ท่อด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI
 • การตรวจอัลตราซาวนด์ต่อมไทรอยด์ร่วมกับการเจาะดูดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางเซลล์วิทยา Ultrasound guided FNA thyroid nodule
 • การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย DEXA scan
 • การเก็บตัวอย่างจากหลอดเลือดดำของต่อมหมวกไตในผู้ป่วยที่มีภาวะอัลโดสเตอโรนสูง Adrenal venous sampling
 • Bilateral petrosal sinus sampling (BIPSS)
 • Other Endocrinology dynamic test
 • Calcium stimulation test

ความชำนาญพิเศษ

 • วินิจฉัยโรคด้วยการสวนเส้นเลือด เพื่อเก็บตัวอย่างเลือด เป็นการวินิจฉัยพิเศษด้วยการสวนเส้นเลือดเข้าไปที่บริเวณต่อมใต้สมอง หรือต่อมหมวกไต เพื่อวินิจฉัยโรคอย่างละเอียด ลงลึก ต้องใช้ความชำนาญและประสบการณ์ที่สูงในการทำหัตถการ
 • บริการให้คำปรึกษาในการลดน้ำหนัก นำการดูแลรักษาโดยแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง และทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่จะทำการคัดกรองต่าง ๆ เพื่อหาต้นตอสาเหตุที่ทำให้เกิดความอ้วน อีกทั้งยังมีทีมโภชนาการโดยเฉพาะที่พร้อมใช้ความชำนาญ ในการสนับสนุนให้คนไข้สามารถลดน้ำหนักได้สำเร็จ สามารถลดความเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายแรงอื่น ๆ ที่มีต้นเหตุจากความอ้วนได้
 • รักษาแผลเท้าเบาหวาน เพื่อลดการสูญเสียเท้า ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมการบำบัดด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง

แพ็กเกจ

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  พญ. วชรพรรณ อัสนุเมธ

  พญ. วชรพรรณ อัสนุเมธ

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
  อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  พญ. ศศิภัสช์ ช้อนทอง

  พญ. ศศิภัสช์ ช้อนทอง

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
  โรคความผิดปกติของต่อมหมวกไต, โรคทางเมแทบอลิก, ความดันโลหิตสูงจากภาวะผิดปกติของต่อมไร้ท่อ, ความผิดปกติ แปรปรวนของสภาวะสารน้ำและเกลือแร่, โรคอ้วนและภาวะน้ำหนักเกิน, โรคต่อมใต้สมอง, โรคไทรอยด์, เนื้องอกและมะเร็งต่อมไทรอยด์
 • Link to doctor
  นพ. วิน ภาคสุข

  นพ. วิน ภาคสุข

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
 • Link to doctor
  นพ. ธีรวุฒิ คลังเจริญชัย

  นพ. ธีรวุฒิ คลังเจริญชัย

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
  อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม