คลินิกผู้สูงวัย

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ C (EAST Lift)

โทร. 02-090-3129

8:00 am.- 8:00 pm.

คลินิกผู้สูงวัย

ในวันที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีในสัดส่วนมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด และผู้สูงวัยจะกลายเป็นคนกลุ่มหลักในสังคมต่อไปในอนาคต  การดูแลผู้สูงวัยจึงเป็นเรื่องสำคัญ  คลินิกผู้สูงวัย โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมดูแลผู้สูงวัยเพื่อช่วยป้องกัน ความเสี่ยง รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยและครอบครัว

ด้วยเป้าหมายที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยรักษาสุขภาพในสภาวะปัจจุบัน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและพึ่งพาตนเองให้ได้นานที่สุด แนวทางการให้บริการหลักนอกเหนือจากการตรวจปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพโดยทั่วไป เช่น การตรวจเลือด เอกซ์เรย์ ฯลฯ เพื่อประเมินสุขภาพในปัจจุบัน และดูแลหรือรักษาตามมาตรฐานทั่วไปแล้ว  คลินิกผู้สูงวัย โรงพยาบาลเมดพาร์ค ยังให้บริการตรวจประเมินสมรรถนะของผู้สูงวัยอย่างละเอียด เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหรือเป็นสัญญาณบ่งชี้ความเสื่อมหรือโรคต่างๆ เช่น ความผิดปกติในการสื่อสาร การพูดเรื่องเดิมซ้ำๆ  การนอนที่ผิดปกติ เช่น นอนไม่หลับซึ่งเป็นปัญหาทั้งต่อผู้สูงอายุและผู้ดูแล เป็นต้น

ดูแลแบบองค์รวม
เพราะแต่ละระบบและแต่ละอวัยวะในร่างกายล้วนมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน และมักมีความเสื่อมลงพร้อมๆ กันเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น หัวใจสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจึงต้องเน้นการดูแลในองค์รวม เพิ่มเติมจากการดูแลโรคประจำตัวทั่วไป  คลินิกผู้สูงวัย โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงเน้นการทำงานร่วมกันแบบทีมสหสาขาวิชา ที่สามารถดึงแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา เจ้าหน้าที่ต่างๆ มาทำงานร่วมกันเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในองค์รวม  รวมถึงการให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ดูแลเพื่อให้สามารถช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุได้ด้วยความเข้าใจ มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

การจัดสถานที่ในคลินิกผู้สูงวัย ออกแบบโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ป่วยเป็นสำคัญ โดยรวมทุกบริการ การตรวจวินิจฉัย พื้นที่กิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด รวมถึงการรับยาและชำระเงินไว้ในที่เดียวกัน ด้วยตระหนักถึงข้อจำกัดทางกายภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก

4 หัวใจหลัก: ป้องกัน พัฒนา รักษา ฟื้นฟู
คลินิกผู้สูงวัย โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีบทบาทหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การป้องกัน  การพัฒนาส่งเสริม การซ่อมแซมรักษา และการฟื้นฟูความสามารถ โดยครอบคลุมทุกมิติหรือที่จำง่ายๆ ว่า  3B ได้แก่ Brain, Body และ Bone

 • Brain หมายถึงการดูแลเรื่องความจำ ความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวัน สมรรถนะของร่างกาย และอารมณ์ เพื่อชะลอความเสื่อมของสมอง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีพประจำวัน
 • Body หมายถึงการตรวจหาโรคต่างๆ ที่แฝงอยู่ เช่น โรคหัวใจ ไตเสื่อม เบาหวาน เป็นต้น ด้วยการตรวจเลือด เอกซ์เรย์ อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง ตรวจความหนาแน่นของกระดูก หรือใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยต่างๆ ที่ให้ผลตรวจละเอียดและแม่นยำ เพื่อช่วยให้แพทย์วางแผนการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • Bone ซึ่งจะเน้นการตรวจและดูแลสุขภาพกระดูกและข้อต่างๆ การเดิน การทรงตัว เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการหกล้ม กระดูกหัก ร้าว ซึ่งอาจเป็นเหตุให้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้

บริการอบอุ่นเหมือนคนในครอบครัว
ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆ ของคลินิกผู้สูงวัย โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมดูแลผู้สูงวัย ญาติ และผู้ดูแลของผู้สูงวัย เสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ส่งเสริมให้กิจกรรมการรักษา บำบัด และการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สูงวัยและผู้ดูแลสามารถวางใจได้เต็มที่

คลินิกผู้สูงวัย โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพกาย ใจ และอารมณ์ ที่แข็งแรง พึ่งพาตนเองได้ และใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ ไม่เป็นภาระต่อลูกหลานหรือสังคมภายนอก

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  พญ. อัญชนา สุรอมรรัตน์

  พญ. อัญชนา สุรอมรรัตน์

  • อายุรศาสตร์
  อายุรกรรมผู้สูงอายุ, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  พญ. ธัญชนก จัตตารีส์

  พญ. ธัญชนก จัตตารีส์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
  อายุรกรรมผู้สูงอายุ
 • Link to doctor
  นพ. ศรัณย์ ธนพฤฒิวงศ์

  นพ. ศรัณย์ ธนพฤฒิวงศ์

  • อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
  ภาวะสมองเสื่อม, สูญเสียความทรงจำ, ภาวะสับสนในผู้สูงอายุ
 • Link to doctor
  พญ. อรพิชญา ศรีวรรโณภาส

  พญ. อรพิชญา ศรีวรรโณภาส

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
  ภาวะสมองเสื่อม, อายุรกรรมผู้สูงอายุ
 • Link to doctor
  ผศ.พญ. ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล

  ผศ.พญ. ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล

  • อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • อายุรศาสตร์
  การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม
 • Link to doctor
  ผศ.พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน

  ผศ.พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน

  • อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
  อายุรกรรมผู้สูงอายุ