Follow Us

ผศ.นพ. ชลเกียรติ ขอประเสริฐ

อนุสาขา
 • รังสีรักษามะเร็งวิทยา
 • อนุสาขา
 • รังสีรักษามะเร็งวิทยา
 • อาทิตย์
   
  จันทร์
   
  อังคาร
   
  พุธ
   
  พฤหัส
   
  ศุกร์
   
  เสาร์
   
  การศึกษา และผลงาน

  Clinical Oncology II National Cancer Center
  Tokyo ญี่ปุ่น

  แพทย์ประจำบ้าน (Residency) – สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
  ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  2537

  แพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  2533

  ใบรับรอง

  Certificate in IAEA Fellowship in Radiation Oncology
  2540

  Certificate in Radiation Oncology
  National Cancer Center ญี่ปุ่น
  2538

  Certificate in Clinical Oncology
  JICA ญี่ปุ่น
  2538

  วุฒิบัตร รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
  ประเทศไทย
  2537