Follow Us

พญ. ลินดา บราวน์

ความชำนาญเฉพาะทาง
 • รังสีวิทยา
 • การประเมินโรคมะเร็ง ภาพตับทางรังสี
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  -
  อังคาร
  -
  พุธ
  -
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  -
  ความชำนาญเฉพาะทาง
 • รังสีวิทยา
 • การประเมินโรคมะเร็ง ภาพตับทางรังสี
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  -
  อังคาร
  -
  พุธ
  -
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  -
  ตารางเวลา
  อาทิตย์
  -
  จันทร์
  -
  อังคาร
  -
  พุธ
  -
  พฤหัส
  -
  ศุกร์
  -
  เสาร์
  -
  การรักษาและการบริการ
  • การประเมินโรคมะเร็ง
  • ภาพตับทางรังสี
  การศึกษา และผลงาน

  การศึกษาหลังปริญญา (Fellowship) – Clinical Fellow in Abdominal Imaging
  University of Maryland Medical System, Baltimore, MD, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  2539

  แพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2527

  ใบรับรอง

  อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
  ประเทศไทย
  2553

  สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
  ประเทศไทย
  2535