01 นพ.อนุรุธ

นพ. อนุรุธ ฮั่นตระกูล

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

อนุสาขา

  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 16.00-18.00 (Only week 1,3,5)
  • เสาร์: 08.00-16.00

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, ประเทศสหรัฐอเมริกา,
2566
- Cardiac pacemakers and pacing, Sparrow Hospital, Lansing, Michigan, ประเทศสหรัฐอเมริกา,
2564
- การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2563
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2561
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2559
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2553

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย,
2561
- สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย,
2559