033 Itthipol Tawankanjanachot.jpg

นพ. อิทธิพล ตะวันกาญจนโชติ

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ประสาทวิทยา

อนุสาขา

  • ความเชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมและปัญหาสมองเสื่อม

ตารางออกตรวจ

  • เสาร์: 13.00-16.00 Only week (2,4) เริ่ม 4 May 2024

คลินิกที่ออกตรวจ

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

การรักษา และการบริการ

  • • ภาวะสมองเสื่อม
  • • ภาวะความจำเสื่อม
  • • ปัญหาพฤติกรรมผู้สูงอายุ

การศึกษา และผลงาน

Clinical Fellow of Cognitive and Behavioral Neurology,
Dementia Center, Division of Neurology,

University of British Columbia,
British Columbia, ประเทศแคนาดา
2553

Clinical researcher,
Frontotemporal Dementia Research, Division of Neurology

มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
2553

แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเทศไทย
2548

แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเทศไทย
2542

ใบรับรอง

ใบรับรอง สาขาประสาทวิทยา ความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรม
ประเทศแคนาดา
2553

วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา
ประเทศไทย
2548