Dr.jarin .jpg

นพ. จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

อนุสาขา

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์: 12.00-15.00
  • พุธ: 12.00-15.00

การรักษา และการบริการ

  • • โรคตับและโรคระบบทางเดินอาหาร

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา (Fellowship) - สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร
โรงพยาบาลรามาธิบดี
2523

แพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2518

ใบรับรอง

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
2522