3060037 นพ.กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์.jpeg

นพ. กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

อนุสาขา

  • มะเร็งวิทยานรีเวช

ตารางออกตรวจ

  • พุธ: 17.00-20.00
  • เสาร์: 09.00-12.00

การรักษา และการบริการ

  • • Obstetrics and Gynecology
  • • Gynecologic Oncology

การศึกษา และผลงาน

การศึกษาหลังปริญญา:
- ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม, การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, แพทยสภา, ประเทศไทย,
2563
- Observe training in Gynecologic oncology center, MD Anderson cancer center, ประเทศสหรัฐอเมริกา,
2562
- Master of Public Health (Hospital Administration), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประเทศไทย,
2561
- สาขามะเร็งวิทยานรีเวช, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2555
แพทย์ประจำบ้าน:
- สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2551
ปริญญาบัตร:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย,
2545

ใบรับรอง

วุฒิบัตร:
- อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช, ประเทศไทย,
2555
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย,
2551