ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ A-B (WEST Lift)

โทร. 02-090-3121

8:00 am.- 8:00 pm.

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีความโดดเด่นด้วยความพร้อมของทีมผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย และเป็นการร่วมมือกันระหว่างอายุรแพทย์ กุมารแพทย์ รังสีแพทย์และศัลยแพทย์ที่มากประสบการณ์ในการวินิจฉัยรักษา โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินอาหารและตับที่มีความยากและซับซ้อน

นำทีมโดย ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ที่มีชื่อเสียงระดับแถวหน้าของประเทศไทย ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ รพ.เมดพาร์ค มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการดูแลรักษา ทั้งคุณภาพของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือทันสมัย ตลอดจนการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการในดูแลรักษาแบบความก้าวหน้าได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

ในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ภายใต้แนวคิดการประสานความร่วมมือในการดูแลคนไข้ (Collaborative care) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เมดพาร์ค จะทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้คนไข้ได้รับการดูแลรักษาที่ครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน ไปจนถึงการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งแพทย์แต่ละท่านจะให้เวลาในการรับฟังและตอบคำถามคนไข้อย่างละเอียดและชัดเจน และจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการพิจารณาเพื่อวางแผนการรักษาแบบเฉพาะตัวเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาและพื้นฐานที่อาจจะแตกต่างกัน (precision medicine)

ปัจจุบัน มะเร็งลำไส้ถือเป็นโรคลำดับ 3 ของโรคมะเร็งทั้งหมดที่เป็นสาเหตุทำให้คนไทยเสียชีวิต ซึ่งเมดพาร์ค ให้บริการส่องกล้องทางเดินอาหารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการตรวจคัดกรองขั้นแรกด้วยการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระด้วยในกลุ่มเสี่ยงน้อย

ศ.นพ.สิน และทีมผู้บริหารเมดพาร์ค ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องจริยธรรมและมาตรฐานในการดูแลรักษาคนไข้ และกระบวนการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของแพทย์เพื่อให้การดูแลในระดับที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปเพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและไม่เกิดประโยชน์

ยกตัวอย่างเช่นการตรวจคัดกรองหามะเร็ง หรือความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารด้วยการส่องกล้อง แม้ว่า จะมีเทคโนโลยีส่องกล้องที่ล้ำสมัย แต่สุดท้าย ประสิทธิภาพการส่องกล้องจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของแพทย์ ด้วยเหตุนี้ เมดพาร์ค จึงกำหนดให้มีระบบการประเมินผลเพื่อรักษาระดับมาตรฐานการดูแลและเทคนิคการส่องกล้อง โดยมีแผนการประเมินค่ามาตรฐานเหล่านี้เป็นระยะ ๆ เพื่อใช้ในการชี้วัดคุณภาพการตรวจคัดกรองของแพทย์แต่ละคน อันจะนำไปสู่ประสิทธิผลการคัดกรองสูงสุด

นอกจากการให้บริการแบบครบวงจรแล้ว เมดพาร์คยังมุ่งเน้นการฝึกอบรมบุคลากรทุกส่วนให้มีทักษะและความสามารถในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาแผนการรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการรักษาโรคทางเดินอาหารและตับต่อไป

ห้องเตรียมลำไส้ส่วนตัว

ความสะดวกสบายของผู้มาใช้บริการเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของเมดพาร์ค โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (customer-based service)

โดยทีมแพทย์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบศูนย์ฯ โดยเฉพาะการจัดให้มีห้องน้ำส่วนตัวซึ่งเป็นจุดที่ผู้มารับบริการใช้เวลานานมากที่สุดก่อนเข้ารับการส่องกล้องโดยให้ความสะดวกสบายและมีความเป็นส่วนตัวสำหรับการเตรียมลำไส้ก่อนเข้ารับการส่องกล้อง ห้องน้ำส่วนตัวจึงเป็นส่วนสำคัญมากที่จะทำให้ผู้ใช้บริการไม่รู้สึกอึดอัด และสะดวกเหมือนการเตรียมลำไส้ที่บ้าน ซึ่งการบริการพิเศษนี้นับว่าเมดพาร์คเป็นโรงพยาบาลที่ มีจำนวนห้องมากที่สุดในประเทศไทย

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลเมดพาร์ค นำทีมโดย ศ.นพ.สิน อนุราฎร์ มีแพทย์ผู้ชำนาญการในอนุสาขาของโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ดังนี้

1. โรคความผิดปกติของการทำงานและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร

2. โรคตับและทางเดินน้ำดี

3. โรคลำไส้อักเสบ

4. การส่องกล้องรักษาขั้นสูง

 • การวินิจฉัยและการรักษาโรคทางเดินอาหารด้วยการส่องกล้องขั้นสูง
  • การตรวจรักษาท่อน้ำดี เช่น มะเร็งท่อน้ำดี และนิ่วในถุงน้ำดีผ่านการส่องกล้อง 
   ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography)
  • การส่องกล้องอัลตราซาวด์ (Endoscopic ultrasonography) 
   • การเจาะดูดชิ้นเนื้อผ่านกล้อง FNA (Fine Needle aspiration)
   • การตัดชิ้นเนื้อผ่านกล้อง FNB (Fine Needle Biopsy)
  • การตัดเลาะติ่งเนื้อขนาดใหญ่โดยการส่องกล้อง ESD (Endoscopic Submucosal Dissection)
  • การส่องกล้องลำไส้เล็ก  (Enteroscopy)
  • การส่องกล้องทางเดินอาหารด้วยแคปซูล (Capsule Endoscopy)
  • การเจาะชิ้นเนื้อที่ตับ (Liver Biopsy)
  • การผ่าตัดหลอดอาหารด้วยการส่องกล้อง POEM (Peroral Endoscopic Myotomy)
  • การปิดรูรั่วในทางเดินอาหารผ่านกล้อง (Repair Perforation)
  • การรักษาเส้นเลือดขอดในหลอดอาหาร (Esophageal Varices)
  • การรักษาเลือดออกในทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Bleeding)
  • การใช้คลื่นวิทยุทำลายเนื้องอกที่ปลายหลอดอาหารและตับ RFA (Radiofrequency Ablation)
  • การรักษาโรคอ้วนด้วยการส่องกล้องผ่าตัดเย็บกระเพาะผ่านกล้อง 
   (Endoscopic Sleeve Gastroplasty (ESG) for weight loss)

5. โรคระบบทางเดินอาหารและตับทั่วไป

 • เครื่องมือตรวจวินิจฉัย
  • กล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนบน (Gastroscope) 
  • กล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนล่าง (Colonoscope) พร้อมระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยการวินิจฉัยความผิดปกติของทางเดินอาหาร
  • กล้องตรวจลำไส้เล็กส่วนบนและทางเดินน้ำดี (Duodenoscope)
  • กล้องตรวจลำไส้เล็ก (Enteroscope)
  • กล้องตรวจอัลตราซาวน์ (Endoscopic Ultrasound)
  • กล้องแคปซูลตรวจทางเดินอาหาร (Capsule Endoscopy)
  • เครื่องตรวจผังผืดและความแข็งของตับ (Fibroscan)
  • เครื่องตรวจเป่าลมหายใจ (Urea Breath Test)
  • เครื่องตรวจเป่าลมหายใจ Hydrogen-Methane Breath Test
  • เครื่องตรวจการทำงานของหลอดอาหาร (Esophageal Manometry)
  • เครื่องตรวจกรดและกรดไหลย้อนในหลอดอาหาร 24 ชั่วโมง (24-hour pH Impedance Monitoring)
  • แคปซูลตรวจกรดในหลอดอาหาร 96 ชั่วโมง (Bravo Capsule)
  • เครื่องตรวจการทำงานของหูรูดทวารหนัก (Anorectal Manometry)
  • เครื่องมือฝึกการขับถ่าย (Biofeedback Training)

ภาวะความผิดปกติและโรคในระบบทางเดินอาหาร

 • โรคกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารอักเสบ
 • โรคลำไส้อักเสบ เลือดออกในลำไส้
 • ขับถ่ายผิดปกติ ท้องผูกเรื้อรัง
 • เลือดออกที่ทวารหนัก
 • ท้องเสีย
 • โรคกรดไหลย้อน
 • โรคนิ่วในถุงน้ำดี
 • ท่อน้ำดีอักเสบ
 • โรคตับอักเสบ
 • โรคมะเร็งตับอ่อน
 • ภาวะไขมันสะสมในตับ
 • ติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่
 • โรคมะเร็งลำไส้
 • โรคมะเร็งตับ
 • โรคมะเร็งท่อน้ำดี
 • ภาวะติดเชื้อในทางเดินอาหาร

บริการตรวจวินิจฉัย

 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและตับ
 • บริการตรวจโรคตับ ตับอ่อน และท่อทางเดินน้ำดี
 • บริการให้คำปรึกษา และตรวจรักษาปัญหาความผิดปกติของการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร รวมถึงการวินิจฉัย และตรวจรักษาภาวะท้องผูกเรื้อรัง
 • บริการตรวจส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร
 • บริการตรวจส่องกล้องในระบบท่อทางเดินน้ำดี
 • บริการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหาร
 • บริการตรวจหาภาวะพังผืดในตับและตรวจจับปริมาณไขมันสะสมในตับ
 • บริการตรวจการติดเชื้อแบคทีเรีย H. Pylori

การรักษา

 • โรคในระบบทางเดินอาหาร
  • โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร (GI Infections)
  • โรคลำไส้อักเสบ (Colitis)
  • โรคเลือดออกในทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Bleeding)
  • โรค Celiac (โรคลำไส้อักเสบที่เกิดจากการแพ้สารกลูเตน)
  • โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง (Inflammatory Bowel Disease-IBD)
   • โรคลำไส้อักเสบ Crohn's disease
   • โรคลำไส้อักเสบ Ulcerative colitis
  • โรคลำไส้แปรปรวน หรือ ไอบีเอส (IBS)
  • โรคอวัยวะในช่องท้องรับความรู้สึกไวเกินไป (Visceral Hypersensitivity)
  • โรคการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุลำไส้และการตอบสนองของภูมิต้านทานของลำไส้ผิดปกติ (Altered Mucosal and Immune Function)
  • โรคการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้ (Altered Gut Microbiota)
  • โรคการเปลี่ยนแปลงของการรับรู้และการแปรผลของระบบประสาทส่วนกลาง (Altered Central Nervous System (CNS) Processing)
 • โรคที่เกี่ยวกับตับ ตับอ่อน และท่อทางเดินน้ำดี
  • โรคไขมันพอกตับ (fatty liver disease)
  • โรคไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis)
  • โรคตับแข็ง (Liver Cirrhosis)
  • โรคมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma)
  • โรคมะเร็งตับอ่อน (Pancreatic cancer)
  • โรคตับอักเสบจากพิษสุรา (Alcoholic Liver Disease)
  • โรคตับอ่อนอักเสบ (Pancreatitis)
  • โรคนิ่วในถุงน้ำดีและ ท่อน้ำดีอักเสบ (Gallstones, Cholangitis)
 • โรคที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของลำไส้
  • โรคการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารผิดปกติ (Motility Disorder)
  • ท้องเสีย ท้องผูก (Gastroenteritis)
  • ท้องผูกเรื้อรัง (Constipation)
 • โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของหลอดอาหาร
  • โรคหลอดอาหารอักเสบ (Esophagitis)
  • โรคการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เยื่อบุผิวหลอดอาหาร (Barrett's esophagus)
  • โรคกลืนลำบาก (Dysphagia)
  • โรคอะคาเลเซีย (Achalasia)
  • โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease: GERD)
 • โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของกระเพาะอาหาร
  • โรคกระเพาะทะลุ (Gastrointestinal Perforation)
  • โรคแผลในกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer)
  • โรคกระเพาะอาหารอักเสบ (Gastritis)
 • โรคเกี่ยวกับความผิดปกติของลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
  • โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal cancer)
  • โรคกะเปาะลำไส้ใหญ่ (Colonic diverticulosis)
  • โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง (Ulcerative colitis)
  • โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids)
 • โรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร
  • โรคมะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer)
  • โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach Cancer)
  • โรคมะเร็งตับ (Liver Cancer)
  • โรคมะเร็งตับอ่อน (Pancreatic cancer)
  • โรคมะเร็งท่อน้ำดี (Bile duct cancer)
  • โรคมะเร็งถุงน้ำดี (Gallbladder cancer)
  • โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal cancer)
  • โรคมะเร็งปากทวารหนัก (Anal cancer)

หัตถการ

 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย (Sigmoidoscopy)
 • การตรวจรักษาท่อน้ำดี เช่น มะเร็งท่อน้ำดี และนิ่วในถุงน้ำดีผ่านการส่องกล้อง ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography)
 • การเจาะดูดชิ้นเนื้อตับผ่านกล้อง FNA (Fine Needle aspiration)
 • การตัดชิ้นเนื้อตับผ่านกล้อง FNB (Fine Needle Biopsy)
 • การตัดเลาะติ่งเนื้อขนาดใหญ่โดยการส่องกล้อง ESD (Endoscopic Submucosa Dissection)
 • การส่องกล้องลำไส้เล็กด้วยกล้องลูกโป่งคู่ DBE (Double balloon endoscopy)
 • การส่องกล้องด้วยการกลืนแคปซูล (Capsule Scope)
 • หัตถการเก็บชิ้นเนื้อที่ตับ (Liver Biopsy)
 • การใส่สายให้อาหารผ่านทางหน้าท้อง PEG (Percutaneous endoscopic gastrostomy)
 • การเปลี่ยนสายให้อาหารผ่านทางหน้าท้อง (Change PEG)
 • การผ่าตัดหลอดอาหารส่วนปลายด้วยการส่องกล้อง POEM (Peroral Endoscopic Myotomy)
 • การตรวจวัดค่ากรด-ด่างในหลอดอาหาร (PH Monitoring)
 • การตรวจการบีบตัวของทางเดินอาหารด้วยเครื่องวัดการบีบตัว Colonic Transit Time
 • การตรวจการติดเชื้อ H.pylori ด้วยการส่องกล้อง (Helicobacter pylori test)
 • การใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง PEG (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy)
 • การเปลี่ยนสายให้อาหารทางหน้าท้อง Change PEG
 • การรักษาโรคริดสีดวงทวารด้วยการส่องกล้อง Hemorrhoid Banding
 • การขยายหลอดอาหาร Esophageal Dilate
 • การตัดติ่งเนื้อแบบไม่ใช้ความร้อน Polypectomy (Cold Snare)
 • การตัดติ่งเนื้อแบบใช้ความร้อน Polypectomy (HOT Snare)
 • การหยุดเลือดด้วยการฉีดอะดรีนาลีน Adrenaline Injection
 • การสักสีเพื่อบอกตำแหน่ง Tattoo
 • การฉีดยกติ่งเนื้อแล้วตัดด้วยความร้อน EMR (Endoscopic mucosal resection)
 • การห้ามเลือดโดยใช้คลิปหนีบพิเศษ Hematoclip
 • การปิดรูรั่วในทางเดินอาหารผ่านกล้อง Ovesco
 • การรัดติ่งเนื้อด้วยเส้นใยพิเศษ Endo-loop
 • การฉีดสารอุดหลอดเลือดโดยการส่องกล้อง Glue Injection
 • การพ่นสารห้ามเลือดในทางเดินอาหาร Hemospray
 • การรัดเส้นเลือดด้วยยางพิเศษ Elastic Banding Ligation
 • การจี้หยุดเลือดด้วยความร้อน Bipolar
 • การพ่นแก็สเพื่อหยุดเลือด APC (Argon plasma coagulation)
 • การใช้คลื่นวิทยุทำลายเนื้องอกที่ตับ RFA (Radiofrequency Ablation)
 • การส่งตรวจพยาธิสภาพของชิ้นเนื้อ Pathology

ความชำนาญพิเศษ

 • แพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหาร
 • แพทย์เฉพาะทางโรคการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร
 • แพทย์เฉพาะทางโรคตับ ตับอ่อน และท่อทางเดินน้ำดี

แพ็กเกจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  รศ.นพ.ม.ล. ทยา กิติยากร

  รศ.นพ.ม.ล. ทยา กิติยากร

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • Link to doctor
  พญ. สุรีย์พร แจ้งศิริกุล

  พญ. สุรีย์พร แจ้งศิริกุล

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่, Liver and Gastrointestinal Diseases, โรคตับและโรคระบบทางเดินอาหาร
 • Link to doctor
  ศ.นพ. รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

  ศ.นพ. รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  การส่องกล้องรักษาโรคระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อนรวมทั้งการใส่ท่อระบายในระบบทางเดินอาหาร, Colon and Upper GI Tract Cancers Screening and Endoscopic Resection, Complex Gastrointestial Disorders
 • Link to doctor
  ศ.นพ. สิน อนุราษฎร์

  ศ.นพ. สิน อนุราษฎร์

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  โรคตับและโรคระบบทางเดินอาหาร
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ภาฤทธิ์ เมฆอรุณกมล

  ผศ.นพ. ภาฤทธิ์ เมฆอรุณกมล

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • Link to doctor
  นพ. สันติ กุลพัชรพงศ์

  นพ. สันติ กุลพัชรพงศ์

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่, Gastrointestinal Endoscopy, โรคตับและโรคระบบทางเดินอาหาร
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. พงษ์ภพ อินทรประสงค์

  ผศ.นพ. พงษ์ภพ อินทรประสงค์

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • Link to doctor
  นพ. จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา

  นพ. จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  โรคตับและโรคระบบทางเดินอาหาร
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. สยาม ศิรินธรปัญญา

  ผศ.นพ. สยาม ศิรินธรปัญญา

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  โรคตับและโรคระบบทางเดินอาหาร
 • Link to doctor
  นพ. ยืนยง เจียงวิริชัยกูร

  นพ. ยืนยง เจียงวิริชัยกูร

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • Link to doctor
  รศ.พญ. รภัส พิทยานนท์

  รศ.พญ. รภัส พิทยานนท์

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • Link to doctor
  พญ. ศุภมาส เชิญอักษร

  พญ. ศุภมาส เชิญอักษร

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • Link to doctor
  รศ.นพ. สถาพร มานัสสถิตย์

  รศ.นพ. สถาพร มานัสสถิตย์

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  โรคตับและโรคระบบทางเดินอาหาร, การติดเชื้อทางเดินอาหาร
 • Link to doctor
  พญ. วราภรณ์ ปัญจวงศ์

  พญ. วราภรณ์ ปัญจวงศ์

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • Link to doctor
  พญ. ปณิดา ปิยะจตุรวัฒน์

  พญ. ปณิดา ปิยะจตุรวัฒน์

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่, Gastrointestinal Endoscopy, โรคตับและโรคระบบทางเดินอาหาร
 • Link to doctor
  นพ. ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์

  นพ. ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ