Aphasia Banner 1.jpg

ภาวะบกพร่องทางการสื่อสาร (Aphasia)

ภาวะบกพร่องทางการสื่อสาร โดยมีพยาธิสภาพในสมองบริเวณที่ควบคุมเรื่องภาษา ซึ่งอาการแตกต่างกันไปตามแต่ละรูปแบบที่ผิดปกติ

แชร์

Aphasia (อะ-เฟ-เซีย) คือ ภาวะบกพร่องทางการสื่อสาร โดยมีพยาธิสภาพในสมองบริเวณที่ควบคุมเรื่องภาษา ซึ่งอาการแตกต่างกันไปตามแต่ละรูปแบบที่ผิดปกติ ส่วนใหญ่มักเป็นในสมองซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา ผู้ป่วยที่มีปัญหาการสื่อสารมักประสบปัญหาในการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน และการเข้าสังคม เป็นต้น

ภาวะบกพร่องทางการสื่อสาร มีได้หลายรูปแบบ เช่น

 • การบกพร่องด้านการพูด
 • การบกพร่องด้านการเข้าใจภาษา
 • การบกพร่องด้านการเขียน

ผู้ป่วยจะแสดงอาการ ได้แก่

 • พูดได้เป็นคำสั้น ๆ
 • พูดไม่เป็นประโยค
 • มีการเรียงคำในประโยคผิด
 • พูดคำที่ไม่มีความหมาย
 • ฟังภาษาพูดไม่เข้าใจ
 • เขียนเรียงคำในประโยคผิด เป็นต้น

โดยทั่วไป ความผิดปกติทางการสื่อสารจะแบ่งเป็นลักษณะต่าง ๆ โดยดูจากตำแหน่งรอบโรคในสมองหลัก ๆ ได้ดังนี้

 1. Broca’s aphasia/non fluent aphasia ผู้ป่วยไม่สามารถออกเสียงได้ หรือได้เป็นคำ ๆ หรือประโยคสั้น ๆ โดยที่ผู้ป่วยยังรู้ความหมายของคำ และเข้าใจประโยคที่ผู้อื่นพูด เช่น สามารถแสดงท่าทางตามที่คำสั่งได้ อาการผิดปกติขึ้นกับความรุนแรงของโรค
 2. Wernicke’s aphasia/ fluent aphasia ผู้ป่วยสามารถพูดได้คล่อง เป็นประโยค แต่ไม่เข้าใจความหมายของคำและประโยคนั้นๆ รวมถึงไม่เข้าใจที่ผู้อื่นพูด เช่น การตอบกลับพูดคุยคนละเรื่อง
 3. Global aphasia ผู้ป่วยไม่สามารถพูดได้คล่อง และไม่เข้าใจความหมายของคำหรือประโยค

สาเหตุของการสื่อสารผิดปกติ เช่น

 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • อุบัติเหตุทางสมอง
 • เนื้องอกสมอง
 • ติดเชื้อในสมอง
 • โรคความเสื่อมทางสมอง เช่น อัลไซเมอร์

ซึ่งเราสามารถหาสาเหตุเรื่องการสื่อสารบกพร่อง ได้จากการทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง หรือเอกซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าสมอง เบื้องต้น

บทความโดย
พญ.จุฑาณัฐ ยศราวาส
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านประสาทวิทยา
ประวัติแพทย์

เผยแพร่เมื่อ: 15 เม.ย. 2022

แชร์