watermark
แพทย์
ค้นหา ค้นด้วย ชื่อแพทย์ ชื่อโรค หรืออาการ
ผลการค้นหา (507)
 • Link to doctor
  นพ. ยงยุทธ คงธนารัตน์

  นพ. ยงยุทธ คงธนารัตน์

  • รังสีรักษามะเร็งวิทยา
  Radiation Oncology, Breast Cancer, มะเร็งต่อมลูกหมาก, Intensity-Modulated Radiotherapy (IMRT), Image-Guided Radiotherapy (IGRT), Stereotactic Radiotherapy (SRT), Stereotactic Radiosurgery (SRS)
 • Link to doctor
  รศ.พญ. ยุภาพร อมรชัยเจริญสุข

  รศ.พญ. ยุภาพร อมรชัยเจริญสุข

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคไต
  Kidney Disease in Children, Pediatrics Urinary Infections, Pediatrics Acute and Chronic Renal Failure, Congenital Hydronephrosis
 • Link to doctor
  พญ. ยุวดี ทองเชื่อม

  พญ. ยุวดี ทองเชื่อม

  • ประสาทวิทยา
  • โรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
 • Link to doctor
  พญ. รจนา ดาวฤกษ์

  พญ. รจนา ดาวฤกษ์

  • วิสัญญีวิทยา
  • วิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก
  วิสัญญีวิทยา, วิสัญญีการผ่าตัดหัวใจและทรวงอก
 • Link to doctor
  ศ.นพ. รณชัย  คงสกนธ์

  ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์

  • จิตเวชศาสตร์
  • จิตเวชศาสตร์สิ่งเสพติด
  จิตเวชศาสตร์, จิตเวชศาสตร์สิ่งเสพติด
 • Link to doctor
  พญ. รพิศา นันทนีย์

  พญ. รพิศา นันทนีย์

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
  Pediatrics, Pediatrics Allergy and Immunology, Pediatrics Allergy Blood Testing and Skin Prick Testing, Pediatrics Chronic Dermatitis, Pediatrics Suspected Food Allergies
 • Link to doctor
  พญ. รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด

  พญ. รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  สุขภาพนักเดินทาง การให้วัคซีน และประเมินสุขภาวะก่อนและหลังกลับจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง, โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ, การติดเชื้อทางเดินอาหาร, โรคติดเชื้อทั่วไป และการให้วัคซีน, การติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ รวมทั้งโรคแทรกซ้อน, การติดเชื้อในระบบประสาท , โรคหนอนพยาธิ, ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, โรคติดเชื้อที่ผิวหนัง , โรคติดเชื้อที่เนื้อเยื่อ, โรคติดเชื้อที่กระดูก, โรคติดเชื้อที่ข้อ, โรคติดเชื้อทางเขตร้อน, การติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  พญ. รวิสรา เลิศไพศาล

  พญ. รวิสรา เลิศไพศาล

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
  รังสีวิทยา, รังสีวินิจฉัย, รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
 • Link to doctor
  ทพญ. รศนา บุญเพ็ง

  ทพญ. รศนา บุญเพ็ง

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมทั่วไป
  ทันตกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  ศ.นพ. รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

  ศ.นพ. รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  การส่องกล้องรักษาโรคระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อนรวมทั้งการใส่ท่อระบายในระบบทางเดินอาหาร, Colon and Upper GI Tract Cancers Screening and Endoscopic Resection, Complex Gastrointestial Disorders