ศูนย์หัวใจ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

โทร. 02-090-3104

8:00 am.- 8:00 pm.


ศูนย์หัวใจ

โรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 ของคนไทย ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงมีเป้าหมายที่จะดูแลสุขภาพหัวใจและให้การรักษาด้วยมาตรฐานสูงเพื่อช่วยป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่รวมตัวกันทั้งแพทย์โรคหัวใจชั้นแนวหน้าของประเทศ บุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจทุกสาขา ประกอบกับเครื่องมือและอุปกรณ์อันทันสมัย ทำให้ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์คพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจในกรณีที่มีความซับซ้อนและรักษายาก

ทีมแพทย์มากประสบการณ์พร้อมดูแลโรคซับซ้อน

ทีมแพทย์ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขาที่มีประสบการณ์และความชำนาญเป็นอย่างสูง พร้อมจะดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจทุกประเภทอาทิ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง ลิ้นหัวใจผิดปกติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือความผิดปกติอื่นๆ ของหัวใจและหลอดเลือด  ตลอดจนมีศักยภาพสูงในการรักษาโรคหัวใจที่มีความซับซ้อนหรือต้องการความชำนาญความแม่นยำเป็นพิเศษ เช่น การรักษาหลอดเลือดแดงโป่งพองโดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดทรวงอก เป็นต้น 

ทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลองค์รวม

ระบบหลอดเลือดและหัวใจเป็นระบบในร่างกายที่มีความละเอียดอ่อน มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องต่ออวัยวะอื่นๆ  โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงเตรียมทีมผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาเพื่อช่วยให้การรักษา การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ วิสัญญีแพทย์เฉพาะทางด้านการดมยาผ่าตัดหัวใจ แพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีความสำคัญต่อการช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังการผ่าตัดให้พร้อมใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ นักกำหนดอาหารที่จะช่วยแนะนำการดูแลเรื่องอาหารที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจ

เครื่องมือทันสมัยมาตรฐานสูง

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้คัดสรรเครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูง อาทิ เครื่องเอกซเรย์แบบ 2 ระนาบ ที่ช่วยให้เห็นภาพภายในหลอดเลือดได้ชัดเจน และการติดตั้งเครื่องเอกซ์เรย์พิเศษในห้องผ่าตัดไฮบริด ช่วยให้แพทย์ทำหัตถการได้อย่างแม่นยำและสะดวกยิ่งขึ้น เช่น การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดได้ถูกตำแหน่งอย่างแม่นยำและรวดเร็ว และในกรณีที่ต้องทำการผ่าตัดหัวใจร่วมด้วยก็สามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องย้ายผู้ป่วยไปยังห้องผ่าตัดอื่น

ศูนย์หัวใจออกแบบโดยแพทย์หัวใจ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ควรมีทั้งในห้องตรวจและห้องผ่าตัด และจากประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจมากมายได้ให้ความเห็นและคำแนะนำ เพื่อช่วยให้ทีมสถาปนิกของโรงพยาบาลเมดพาร์คออกแบบศูนย์หัวใจที่จะให้ความสะดวกและคล่องตัวแก่บุคลากรทางการแพทย์ในกระบวนการทำงาน การทำหัตถการ  จำนวนห้องตรวจและห้องผ่าตัดที่ควรมี และทำให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายตลอดระยะเวลาที่เข้ามารับการรักษาที่ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์ค

พัฒนาแพทย์ต่อเนื่อง

ด้วยศักยภาพของโรงพยาบาลเมดพาร์ค ศูนย์หัวใจมีเป้าหมายที่จะพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้เป็นศูนย์การศึกษาของแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ได้มาตรฐาน ได้รับการรับรอง  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ การวิจัยเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศไทยในอนาคต

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมที่จะดูแลสุขภาพหัวใจ และให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจทุกคนทุกประเภท ด้วยมาตรฐานระดับสูง ด้วยความใส่ใจและความชำนาญของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และรู้สึกอบอุ่นใจตลอดเวลา

บริการตรวจวินิจฉัย

 • การตรวจหัวใจแบบไม่ล่วงล้ำเข้าร่างกาย
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
  • การตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการฉีดฟองอากาศ
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร
  • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย - ลู่วิ่ง/ขี่จักรยาน
  • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการใช้เวชศาสตร์นิวเคลียร์
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการออกกำลังกาย - ลู่วิ่ง/ขี่จักรยาน
  • การตรวจคลื่นหัวใจโดยใช้ยาโดบูทามีนกระตุ้น
  • การตรวจด้วยเตียงปรับระดับความเอียง
  • การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง
  • การตรวจวัดความดันโลหิตต่อเนื่องเป็นระยะๆ
  • การตรวจติดตามบันทึกภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
  • การตรวจสอบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker) และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Defibrillator)
 • การตรวจวินิจฉัยหัวใจด้วยภาพทางการแพทย์
  • การตรวจวัดปริมาณหินปูนสะสมที่หลอดเลือดหัวใจ
  • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
  • การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วย MRI


การรักษา

 • โรคหลอดเลือดหัวใจ: โรคหลอดเลือดหัวใจซับซ้อน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน 100%
 • กายภาพหัวใจผิดปกติ: โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ โรคลิ้นหัวใจไมทรัลตีบ ผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว โรคหลอดเลือดหัวใจเกินที่เป็นทางเชื่อมระหว่างเส้นเลือดแดงใหญ่ของร่างกายและปอด
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ: ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว ภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดปกติ หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะที่หัวใจห้องล่าง โรคปมไฟฟ้าหัวใจเสื่อม โรคใหลตาย
 • หัวใจล้มเหลว
 • โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน


หัตถการ

 • หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • หัตถการเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจ
   • การตรวจสวนเส้นเลือดหัวใจโดยฉีดสารทึบรังสี
   • การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและขดลวด
   • การใส่สายสวนฉีดสารทึบรังสีตรวจเส้นเลือดหัวใจและการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน
   • หัตถการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจซับซ้อน
  • หัตถการที่ไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจ
   • การใส่ลิ้นหัวใจเอออร์ติกเทียมผ่านสายสวน
   • การรักษาโรครูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องบนผ่านสายสวน
   • การปิดหลอดเลือดหัวใจเกินที่เเชื่อมระหว่างเส้นเลือดแดงใหญ่ของร่างกายและปอดผ่านสายสวน
   • การขยายลิ้นหัวใจไมทรัลด้วยบอลลูน
   • การปิดรยางค์หัวใจห้องบนซ้าย
   • การรักษาด้วยไมตรัลคลิป
   • การใช้สายสวนจี้เส้นประสาทอัตโนมัติบริเวณหลอดเลือดแดงของไต
   • การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
 • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
  • การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจถาวร
  • การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชั่วคราว
  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจและการรักษาด้วยคลื่นความถี่สูง
  • การใส่เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติด้วยสัญญาณไฟฟ้า
  • การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเพื่อให้กล้ามเนื้อหัวใจสองด้านบีบตัวประสานงานดีขึ้น
  • การกระตุกไฟฟ้าเพื่อปรับการเต้นของหัวใจ
 • การผ่าตัดโรคหัวใจและทรวงอก
  • การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ
  • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
  • การผ่าตัดปอดโดยการส่องกล้อง


เครื่องมือตรวจพิเศษ/ เทคโนโลยี

 • ห้องผ่าตัดระบบไฮบริด ด้วยเครื่อง ARTIS Icono สองระนาบ นวัตกรรมอัจฉริยะช่วยให้กระบวนการวินิจฉัยและรักษาผ่านการสวนหลอดเลือด รวมถึงการผ่าตัดเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยหัวกรอกากเพชรโดยเครื่องกรอความถี่สูง
 • ระบบมัณฑนาการหลอดเลือดที่มีหินปูนหนาแข็งด้วยหัวกรอกากเพชรสองทิศทาง เพื่อช่วยให้กางขดลวดได้
 • สายสวนหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วย NC Balloon, Cutting Balloon, Agiosculpt
 • การแสดงภาพหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นอัลตราซาวด์จากภายในหลอดเลือด
 • การวัดอัตราความดันที่แตกต่างระหว่างส่วนต้นและปลายของหลอดเลือดหัวใจส่วนที่ตีบ
 • เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ
 • เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด (ECMO)


ความชำนาญพิเศษ

 • โรคหลอดเลือดหัวใจซับซ้อน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน 100%
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและขดลวด
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • การใส่ลิ้นหัวใจเอออร์ติกเทียมผ่านสายสวน
 • โรคหลอดเลือดหัวใจและการทำบอลลูน
 • โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายและการทำบอลลูน
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • การวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยสารกัมมันตรังสี
 • การรักษาตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ รักษาและป้องกันความดันโลหิตสูง
 • โรคหัวใจตั้งแต่กำเนิด
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและการดามด้วยขดเลือด
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยหุ่นยนต์
 • การแสดงภาพผนังหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นอัลตราซาวด์จากภายในหลอดเลือด
 • เวชศาสตร์การบินและการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
 • การส่องกล้องผ่าตัดโรคทรวงอกแสดงภาพบนจอวิดีโอ
 • เนื้องอก Mediastinum เนื้องอกต่อมไทมัส เนื้องอกผนังหน้าอก
 • การผ่าตัดภาวะอุดตันเรื้อรังโดยลิ่มเลือดและความดันโลหิตของหลอดเลือดแดงปอดสูง
 • การส่องกล้องผ่าตัดหัวใจ
 • การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและปอด
 • การผ่าตัดโรคหัวใจแต่กำเนิดที่ซับซ้อน
 • การผ่าตัดโรคหัวใจและทรวงอก
 • การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ
 • การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์


แพ็กเกจ

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
  • Basic Heart Program
  • Comprehensive Heart Program
  • Integrative Heart Program
  • Executive Heart Program
 • โปรแกรมตรวจพิเศษเพื่อสุขภาพหัวใจ
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
  • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย
  • การตรวจวัดปริมาณหินปูนสะสมที่หลอดเลือดหัวใจ
  • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ก่อนและหลังออกกำลังกาย
  • การตรวจคลื่นหัวใจโดยใช้ยาโดบูทามีนกระตุ้น
  • การตรวจหลอดเลือดหัวใจ และวัดปริมาณหินปูนที่หลอดเลือดหัวใจ

  เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

  แชร์

  แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  พญ. สุภาณี สินเพิ่มสุขสกุล

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรคหัวใจล้มเหลว การวินิจฉัย การรักษาและการป้องกัน, Transplant Cardiology
 • Link to doctor
  นพ. ชาติ วานิชสวัสดิ์

  นพ. ชาติ วานิชสวัสดิ์

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  • เวชศาสตร์นิวเคลียร์หัวใจ
  หัวใจเต้นผิดจังหวะ, โรคหัวใจและหลอดเลือด, การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. บุลวัชร์ หอมวิเศษ

  ผศ.นพ. บุลวัชร์ หอมวิเศษ

  • ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
  • ศัลยศาสตร์การปลูกถ่ายอวัยวะ
  Video-Assissted Thoracic Surgery (VATS), โรคมะเร็งปอด, Lung Nodules , Metastatic Lung Lesions, Pneumothorax, Empyema Thoracic, Pleural Effusion, Mediastinal Tumor, Chest Wall Tumor, Lung Volume Reduction Surgery, Surgery for Chronic Thromboembolism Pulmonary Hypertension (CTEPH), Minimally Invasive Cardiac Surgery, Heart and Lung Transplantation
 • Link to doctor
  ศาสตราธิคุณ นพ. วสันต์ อุทัยเฉลิม

  ศาสตราธิคุณ นพ. วสันต์ อุทัยเฉลิม

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด
 • Link to doctor
  นพ. ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์

  นพ. ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
  Cardiothoracic Surgery
 • Link to doctor
  พญ. ปิยนาฏ ปรียานนท์

  พญ. ปิยนาฏ ปรียานนท์

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  โรคความดันโลหิตสูง, โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบรุนแรง , การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, โรคหลอดเลือดส่วนปลายบริเวณแขนขาตีบ, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, การทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
 • Link to doctor
  พญ. สุรีย์รัตน์ ปันยารชุน

  พญ. สุรีย์รัตน์ ปันยารชุน

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจล้มเหลว การวินิจฉัย การรักษาและการป้องกัน, การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและการดามขดลวด, โรคหัวใจแต่กำเนิด, การใช้อัลตราซาวน์ในเส้นเลือดหัวใจเพื่อช่วยการวินิจฉัยและรักษา, การใช้หุ่นยนต์ช่วยในการสวนหัวใจ ขยายหลอดเลือด และใส่ขดลวด, การลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • Link to doctor
  นพ. ชูศักดิ์ หนูแดง

  นพ. ชูศักดิ์ หนูแดง

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
  Cardiothoracic Surgery
 • Link to doctor
  รศ.นพ.  ปรัญญา  สากิยลักษณ์

  รศ.นพ. ปรัญญา สากิยลักษณ์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
  Cardiothoracic Surgery, Coronary Artery Bypass Grafting, Extracorporeal Membrane Oxegenation (ECMO)
 • Link to doctor
  นพ. วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์

  นพ. วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
  การตรวจวินิจฉัยทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • Link to doctor
  พญ. ศิริพร อธิสกุล

  พญ. ศิริพร อธิสกุล

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • Link to doctor
  นพ. ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี

  นพ. ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การผ่าตัดโรคหัวใจและทรวงอก
  การผ่าตัดหัวใจและปอด
 • Link to doctor
  พญ. ณหทัย ฉัตรสิงห์

  พญ. ณหทัย ฉัตรสิงห์

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • Link to doctor
  นพ. ไพศาล บุญศิริคำชัย

  นพ. ไพศาล บุญศิริคำชัย

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
  อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การสวนหัวใจและหลอดเลือด
  โรคหัวใจและหลอดเลือด, หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด