ศูนย์สุขภาพและโรคเฉพาะทางเด็ก

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ C และ D (WEST Lift)

โทร. 02-090-3138

8:00 am.- 7:00 pm.

ศูนย์สุขภาพและโรคเฉพาะทางเด็ก โรงพยาบาลเมดพาร์ค

มีความพร้อมทุกด้านที่จะช่วยดูแลสุขภาพเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี เพื่อให้ช่วงวัยแรกของชีวิตมีความสมบูรณ์ พร้อมจะสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และช่วยลดหรือปัดเป่าความกังวลของคุณแม่คุณพ่อและครอบครัวในยามที่ลูกป่วย

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา

ทีมกุมารเวช โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมที่จะดูแลสุขภาพผู้ป่วยเด็ก รักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง และโรคซับซ้อนที่รักษาได้ยาก  ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาซึ่งส่วนใหญ่ได้รับประกาศนียบัตรอเมริกันบอร์ด และมีประสบการณ์จากการรักษาโรคยาก โรคซับซ้อนในโรงเรียนแพทย์มาแล้ว  ทีมกุมารแพทย์ของโรงพยาบาลเมดพาร์คมีความรู้และประสบการณ์ เน้นการดูแลสุขภาพเด็กทั้งในองค์รวม และรักษาด้วบความเชี่ยวชาญเฉพาะทางไปพร้อมกัน อาทิ โรคทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ หัวใจ ทางเดินอาหาร ติดเชื้อ มะเร็ง ศัลยกรรม รวมถึงทารกและเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤตที่ต้องอยู่ในห้องไอซียู หรือ NICU  

นอกจากนี้ ยังมีการทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น เช่น นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร นักจิตวิทยา เป็นต้น เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กในองค์รวม

ดูแลด้วยความใส่ใจ

เพราะเด็กยังไม่สามารถอธิบายความเจ็บป่วยของตัวเองได้ การรักษาผู้ป่วยเด็กจึงต้องอาศัยการสังเกตอย่างใกล้ชิด การซักประวัติอย่างละเอียดจากพ่อแม่ พี่เลี้ยง ผู้ใหญ่ในครอบครัว และผู้ใกล้ชิดในบ้านทุกคน  เพื่อเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดทั้งในเรื่องอาการ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อาจมีผลต่อโรค การดูแล และการรักษา เช่น ท้องผูก ซึ่งเป็นปัญหาในเด็กจำนวนมาก และสามารถส่งผลต่อการพัฒนาทางร่างกาย บุคลิก อารมณ์ และจิตใจเด็กเมื่อโตขึ้น ซึ่งทีมกุมารแพทย์และแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมจะทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อหาช่วยรักษาความผิดปกติตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อยุติปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาของเด็ก  

นอกจากนี้ แพทย์ประจำศูนย์สุขภาพและโรคเฉพาะทางเด็ก โรงพยาบาลเมดพาร์ค ยังให้เวลาเต็มที่แก่ผู้ปกครองและเด็ก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด ความเชื่อมั่นไว้วางใจ ซึ่งจะช่วยให้การรักษาเป็นไปได้อย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิผล  และเพราะความเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โรงพยาบาลเมดพาร์คจึงได้จัดระบบที่ช่วยให้ครอบครัวสามารถติดต่อแพทย์และทีมเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ของโรงพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้เด็กได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที พ่อแม่และครอบครัวเกิดความสบายใจและอุ่นใจ

เทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อคุณภาพชีวิตเด็ก
นอกจากทีมแพทย์สหสาขาวิชา พยาบาลที่มีประสบการณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะมีความพร้อมดูแลผู้ป่วยเด็กแล้ว โรงพยาบาลเมดพาร์คยังเลือกใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในการช่วยวินิจฉัยและรักษาโรค อาทิ การส่องกล้องทางเดินอาหาร การทำ CT  Scan การมีห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU และ NICU เมื่อประกอบกับทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลายด้านมาทำงานร่วมกัน จะทำให้ผลการรักษาเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
เพื่อให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับเพิ่มพูนความรู้ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลเมดพาร์ต ได้จัดให้มีการประชุม สัมมนาเป็นการภายในระหว่างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับเพื่อรีวิวเคสที่น่าสนใจ แบ่งปันและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทุกคนในทีม และการพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นทีมที่แข็งแรง มีการเติบโตไปพร้อมกัน

ศูนย์สุขภาพและโรคเฉพาะทางเด็ก โรงพยาบาลเมดพาร์ค พร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยเด็กทุกวัย ทุกโรค รวมถึงโรคยากและโรคซับซ้อน เพื่อช่วยให้เด็กหายจากโรค หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมจะเติบโตอย่างแข็งแรง

บริการตรวจวินิจฉัย
ตรวจประเมิน วิเคราะห์ รักษาโรค ทั้งโรคเฉพาะทางในเด็กและโรคทั่วไป ดังนี้

 • โรคภูมิแพ้
 • โรคหัวใจ
 • โรคหอบหืดในเด็ก
 • อาการนอนกรน
 • ภาวะตัวเหลือง
 • ตรวจภาวะพร่องฮอร์โมนเจริญเติบโต (ภาวะเตี้ย) (Growth / Short Stature)
 • ตรวจการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย
 • โรคอ้วนในเด็ก
 • ประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก
  • สมาธิสั้น
  • ออทิสติก
  • พัฒนาช้าไม่สมวัย
 • การกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการช้า
 • เด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการ
 • ตรวจสุขภาพเด็ก
 • ฉีดวัคซีน


การรักษา

 • โรคหัวใจในเด็ก เช่น โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคหัวใจวายในเด็ก โรคหัวใจในเด็กโต เป็นต้น
 • โรคไตในเด็ก เช่น การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ โรคไตอักเสบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง โรคไตบวมเนโฟรติก (Nephrotic Syndrome) โรค SLE ความผิดปกติในทางเดินปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะเลือด ปัสสาวะบ่อย เป็นต้น
 • โรคภูมิแพ้และอิมมุโนวิทยาในเด็ก ดูแลและรักษาโรคภูมิแพ้ต่าง ๆ เช่น แพ้นมวัว หอบหืด ไซนัสอักเสบบ่อย ผื่นลมพิษ นอนกรน เป็นต้น
 • โรคต่อมไร้ท่อในเด็ก เช่น โรคเด็กตัวเตี้ย เด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วเกินวัย โรคอ้วนในเด็ก โรคเบาหวานในเด็ก โรคต่อมไทรอยด์ ภาวะขาดวิตามินดี ประจำเดือนผิดปกติ เป็นต้น
 • โรคระบบประสาทในเด็ก ดูแลรักษาผู้ป่วยลมชัก สมองอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • รคทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤติในเด็ก เช่น ไอ นอนกรน ปอดอักเสบ ติดเชื้อรุนแรง ช็อก อุบัติเหตุในเด็ก การปลูกถ่ายอวัยวะในเด็ก การใช้เครื่องช่วยพยุงการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เป็นต้น
 • โรคทางเดินอาหารและโภชาการในเด็ก เช่น โรคทางเดินอาหาร โรคกระเพาะ โรคกรดไหลย้อน ปวดท้องเฉียบพลันและเรื้อรัง ท้องผูกเรื้อรัง ท้องเสียเรื้อรัง ถ่ายมีเลือดปน โรคแพ้กลูเตน โรคโครห์นและลำไส้อักเสบ โรคตับ โรคไขมันพอกตับ โรคลำไส้แปรปรวน โรคลำไส้ดูดซึมผิดปกติ เป็นต้น
 • โรคติดเชื้อในเด็ก เช่น ไข้เลือดออก ไข้ชิกุนคุนย่า ต่อมน้ำเหลืองโต อักเสบ เชื้อดื้อยา โรคติดเชื้อที่มากับภูมิคุมกันบกพร่อง ไข้ไม่ทราบสาเหตุ วัณโรค เป็นต้น
 • โรคระบบพันธุศาสตร์
 • โรคมะเร็งและโลหิตวิทยา
 • จิตเวชวัยรุ่น
 • การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก แก้ไขการพูด การทำกิจกรรมบำบัด
 • คลินิกการนมแม่ น้ำหนักทารกขึ้นน้อย ปัญหาเต่นมอุดตัน มีก้อน น้ำนมน้อย การทำนมสต๊อก ลูกไม่เข้าเต้า การให้นมแม่โดยไม่ได้ตั้งครรภ์ เป็นต้น


หัตถการ

 • Skin test
 • Growth hormone stimulation test
 • ขลิบพังผืดไต้ลิ้น


ความชำนาญพิเศษ

 • ระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤติ
 • ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • ระบบต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่น
 • โรคติดเชื้อในเด็ก
 • โรคภูมิแพ้และภูมิคุมกัน
 • ระบบทางเดินอาหารและโภชาการ
 • ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต
 • กุมารศัลยศาสตร์
 • โรคไตโรคผิวหนัง
 • ระบบประสาท
 • พันธุศาสตร์
 • มะเร็งและโลหิตวิทยา
 • จิตเวชวัยรุ่น
 • การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
 • บริการคลินิกการนมแม่


แพ็กเกจ

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. ทิม เพชรทอง

  นพ. ทิม เพชรทอง

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคพันธุกรรม
  Pediatrics Genetic, Edwards Syndrome, Inborn Errors of Metabolism, Down Syndrome, Lysosomal Storage Disease, Genetic Disorders
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  พญ. วรนุช จงศรีสวัสดิ์

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  Pediatrics Gastroenterology and Hepatology
 • Link to doctor
  นพ. สาธิต กรเณศ

  นพ. สาธิต กรเณศ

 • Link to doctor
  นพ. ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์

  นพ. ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์

  • ศัลยกรรมประสาท
  ประสาทศัลยศาสตร์
 • Link to doctor
  พญ. วิมลมาศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

  พญ. วิมลมาศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  Pediatrics Neonaltal and Perinatal Medicine, Breastfeeding, Mastitis, Lactation Consultation
 • Link to doctor
  นพ. สุเทพ วาณิชย์กุล

  นพ. สุเทพ วาณิชย์กุล

  • กุมารเวชศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจเด็ก
  Pediatrics, Well Child Care and Vaccination, Pediatrics Cardiology, โรคหัวใจแต่กำเนิด, Acquired Heart Disease, โรคคาวาซากิ, Pediatrics Acute Myocarditis, Pediatrics Infective Endocarditis, Cardiac Disorders Secondary to Systemic Diseases
 • Link to doctor
  พญ. วรพร ตันติจัตตานนท์

  พญ. วรพร ตันติจัตตานนท์

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ
  Pediatrics, Pediatrics Endocrinology
 • Link to doctor
  พญ. สิรินภา ศิวารมณ์

  พญ. สิรินภา ศิวารมณ์

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
  Pediatrics, Pediatrics Nutrition
 • Link to doctor
  รศ.พญ. ยุภาพร อมรชัยเจริญสุข

  รศ.พญ. ยุภาพร อมรชัยเจริญสุข

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคไต
  Kidney Disease in Children, Pediatrics Urinary Infections, Pediatrics Acute and Chronic Renal Failure, Congenital Hydronephrosis
 • Link to doctor
  พญ. สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ

  พญ. สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  General Pediatrics, Pediatrics Vaccination, Breastfeeding, Mastitis, Lactation Consultation, Preterm, Twin
 • Link to doctor
  รศ.นพ. เสกสิต โอสถากุล

  รศ.นพ. เสกสิต โอสถากุล

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  Pediatrics, Pediatrics Gastroenterology and Hepatology
 • Link to doctor
  นางสาว ธัญชนก บำรุงตระกูล

  นางสาว ธัญชนก บำรุงตระกูล

  Mood Disorder, Anxiety Disorder, Psychotherapy and Counseling in Adolescent and Adult, IQ Testing and Psychological Testing
 • Link to doctor
  ศ.พญ. ศศิธร ลิขิตนุกูล

  ศ.พญ. ศศิธร ลิขิตนุกูล

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
  Pediatrics, Pediatrics Infectious Disease
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  พญ. สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์

  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
  Pediatrics, Pediatrics Infectious Disease