Artboard 7 Copy 3.jpg

คำแนะนำการฝากครรภ์ (Prenatal Instructions)

การฝากครรภ์ คือการดูแลครรภ์ของคุณแม่และทารกในครรภ์ โดยแพทย์จะดูแลและตรวจครรภ์ตามระยะ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ แพทย์จะให้ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตนของคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์

แชร์

การฝากครรภ์ คือการดูแลครรภ์ของคุณแม่และทารกในครรภ์ โดยแพทย์จะดูแลและตรวจครรภ์ตามระยะ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ แพทย์จะให้ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตนของคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งแพทย์จะนัดตรวจสุขภาพแม่และทารกในครรภ์เป็นระยะ ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ควรได้รับการตรวจครรภ์อย่างน้อย 4 ครั้งขึ้นไป ตามเกณฑ์การฝากครรภ์ขององค์การอนามัยโลก

คำแนะนำการฝากครรภ์

อาการที่ควรติดต่อแพทย์ทันที

 • มีเลือดออกทางช่องคลอด
 • มีมูกเลือด น้ำเดิน (น้ำใส ๆ คล้ายปัสสาวะไหลออกทางช่องคลอด)
 • มีอาการปวดท้องมาก ท้องแข็ง สม่ำเสมอ
 • ลูกดิ้นน้อยลง ผิดสังเกต (< 10 ครั้งต่อวัน) หรือไม่ดิ้น
 • ปัสสาวะแสบขัด ปวดหลัง มีไข้สูง
 • มีอาการปวดศรีษะอย่างรุนแรง ตาพร่ามัว บวมตามหน้า มือ และเท้า

อาการเตือนก่อนคลอดที่ต้องมาโรงพยาบาลทันที

 • ลูกดิ้นน้อย
 • มีมูกเลือดออกทางช่องคลอด
 • มีน้ำเดิน ซึ่งคือน้ำคร่ำใส ๆ คล้ายปัสสาวะออกทางช่องคลอด
 • เจ็บครรภ์และมีการแข็งตัวเป็นจังหวะ ๆ ทุก 15 นาที และถี่ขึ้นเป็นทุก 3-5 นาที แต่ละครั้งนานประมาณ 30-45 วินาที และถี่มากขึ้น (เจ็บครรภ์จริง)

การเตรียมตัวมาคลอด

 • ควรมาโรงพยาบาลก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และงดน้ำ และ อาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง(กรณีนัดผ่าตัดคลอดที่ทราบเวลาผ่าตัดที่แน่นอน)
 • นำสมุดฝากครรภ์และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการมาโรงพยาบาล (กรณีฝากครรภ์ที่อื่น)
 • ตัดเล็บ ควรล้างสีเล็บมือ และ เล็บเท้า
 • ไม่ควรนำเครื่องประดับ หรือสิ่งของมีค่ามาโรงพยาบาล
 • ควรถอดเครื่องประดับอาทิเช่น แหวน กำไล ก่อนเตรียมตัวมาคลอด

การเตรียมของใช้ของคุณแม่

 • เสื้อผ้าชุดใส่กลับบ้าน 1 ชุด
 • เสื้อชั้นในสำหรับใส่ให้นมบุตร
 • กางเกงชั้นในที่มีขอบเอวเหนือหรือใต้แผลผ่าตัดคลอด

สิ่งที่โรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ให้

 • ชุดเด็ก ผ้าห่อตัวเด็ก
 • ชุด Gift set เด็กแรกเกิด ประกอบด้วย แชมพูสระผม สบู่ และกระเป๋าเก็บความเย็น

เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมมาใช้ในการทำสูติบัตร

 1. สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา 1ชุด (กรณีชาวต่างชาติใช้ Passport)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะแจ้งย้ายบุตรเข้า 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีไม่มีทะเบียนสมรส บิดาต้องกรอกแบบฟอร์มหนังสือยินยอมเพื่อให้บุตรสามารถใช้นามสกุลได้)เรียกรถฉุกเฉิน โทร. 02-090-3000

แผนกผู้ป่วยนอกสูตินรีเวช ชั้น 7 โทร 02-090-3135
เปิดบริการ 7.00 – 20.00 น.

ห้องคลอดชั้น 16 โทร 02-090-3127
เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

แผนกผู้ป่วยในสูตินรีเวชชั้น 16 โทร 02-090-3141
เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

แผนกฉุกเฉินชั้น G โทร 02-023-3333
เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

เผยแพร่เมื่อ: 29 มี.ค. 2021

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  ศ.พญ. ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล

  ศ.พญ. ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  • นรีเวชวิทยา
  Gynecologic Oncology, Obstetric and Gynecological Pathology, Anatomical Pathology, Family Medicine, Obstetrics and Gynecology
 • Link to doctor
  พญ. ชนกานต์ สืบถวิลกุล

  พญ. ชนกานต์ สืบถวิลกุล

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  Reproductive Endocrinology, Infertility, Fertility Preservation, Obstetrics and Gynecology
 • Link to doctor
  นพ. พันธ์กวี ตันติวิริยพันธุ์

  นพ. พันธ์กวี ตันติวิริยพันธุ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Reproductive Endocrinology, Obstetrics and Gynecology
 • Link to doctor
  นพ. นพดล ไชยสิทธิ์

  นพ. นพดล ไชยสิทธิ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  พญ. ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ

  พญ. ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. พิพัฒน์ จงกลสิริ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Reproductive Endocrinology, Obstetrics and Gynecology
 • Link to doctor
  รศ.นพ. บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

  รศ.นพ. บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  พญ. ศรพิณ อามาตย์ทัศน์

  พญ. ศรพิณ อามาตย์ทัศน์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  รศ.นพ. ธีระพงศ์ เจริญวิทย์

  รศ.นพ. ธีระพงศ์ เจริญวิทย์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์

  รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  พญ. กมลภัทร วิจักขณ์พันธ์

  พญ. กมลภัทร วิจักขณ์พันธ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  นพ. ศุภชัย  เรืองแก้วมณี

  นพ. ศุภชัย เรืองแก้วมณี

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology
 • Link to doctor
  นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ

  นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  พญ. มัฏฐวัณณ์ จามิกร

  พญ. มัฏฐวัณณ์ จามิกร

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  รศ.พญ. อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข

  รศ.พญ. อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology
 • Link to doctor
  นพ.  วรชัย ชื่นชมพูนุท

  นพ. วรชัย ชื่นชมพูนุท

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  Obstetrics and Gynecology
 • Link to doctor
  พญ. สาวินี รัชชานนท์

  พญ. สาวินี รัชชานนท์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology, Gynecologic Endoscopy
 • Link to doctor
  พญ. ศศิวรรณ สุทัสน์มาลี

  พญ. ศศิวรรณ สุทัสน์มาลี

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ศักนัน มะโนทัย

  ผศ.นพ. ศักนัน มะโนทัย

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  พญ. ชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ

  พญ. ชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  นพ. กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์

  นพ. กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ธีระภัทร เจริญวิทย์

  ผศ.นพ. ธีระภัทร เจริญวิทย์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine, Fetal Anomalies, Fetal Cardiology
 • Link to doctor
  รศ.นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

  รศ.นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology
 • Link to doctor
  นพ. มงคล จันทาภากุล

  นพ. มงคล จันทาภากุล

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Laparoscopic Surgery
 • Link to doctor
  นพ. สุนำโชค ศรีใจพระเจริญ

  นพ. สุนำโชค ศรีใจพระเจริญ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology