คลินิกประสาทวิทยา

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)

โทร. 02-090-3114

8:00 am.- 8:00 pm.

คลินิกประสาทวิทยา

โรคหรือภาวะความผิดปกติของระบบประสาทวิทยาและสมอง จำเป็นต้องได้รับการซักประวัติ ตรวจวินิจฉัย และรักษาอย่างเหมาะสมทันท่วงที โดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญสูง เนื่องจากเป็นโรคที่มีความซับซ้อน แต่อาจเริ่มต้นจากการมีสัญญาณของความผิดปกติเล็กน้อยที่หลายคนมองข้าม เช่น ปวดศีรษะบ่อย เวียนศีรษะ รู้สึกชาปลายแขนขา ทรงตัวไม่อยู่ พูดไม่ชัด หน้าเบี้ยว ความจำสับสน ไปจนถึงการแสดงอาการแบบเฉียบพลันรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต อย่าง ภาวะหลอดเลือดสมองอุดตัน การติดเชื้อทางระบบประสาท หรือการบาดเจ็บรุนแรงของสมองและไขหลังหลังจากอุบัติเหตุ

โรคลมชัก โรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคไขสันหลัง และโรคติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง ถือเป็นโรคระบบประสาทและสมองที่พบบ่อยและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ทำให้ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง และจำเป็นต้องพึ่งพาครอบครัวมากขึ้น นอกจากนี้ “โรคหลอดเลือดสมอง” ถือเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและพิการสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ปัจจุบัน พบว่า 1 ใน 4 ของประชากรโลกที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง และจากข้อมูลทางสถิติของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2566 ยังพบว่า คนไทยป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง สูงถึง 349,126 ราย และเสียชีวิตด้วยโรคนี้ 36,214 ราย ส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า 70 ปี และเป็นเพศชาย 

คลินิกประสาทวิทยา โรงพยาบาลเมดพาร์ค ให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง โดยแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ในการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีภาวะความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองครบทุกสาขา มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง มีอุปกรณ์การแพทย์ที่มีเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้การวินิจฉัยโรคมีความถูกต้อง แม่นยำ หากจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด คลินิกประสาทวิทยา มีศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมองที่มีประสบการณ์ในการรักษาโรคยากและซับซ้อนได้หลายเทคนิค ครอบคลุมทุกกลุ่มโรค ภายหลังการรักษายังสามารถส่งผู้ป่วยต่อไปยัง ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงขึ้น สามารถกลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติ สามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้น 

ปัจจุบันการรักษาคนไข้ทางระบบประสาทมีหลากหลายมากขึ้น จากความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทำให้เกิดทางเลือกและความหวังในการรักษาโรคยากมากขึ้น แพทย์จึงมีบทบาทสำคัญในการเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับบริบทของผู้ป่วยแต่ละราย เพราะแต่ละคนมีความแตกต่างกัน การรักษาโรคจึงเปรียบเหมือนศิลปะที่แพทย์ ผู้ป่วย และญาติ ต้องช่วยกันออกแบบให้สมบูรณ์ที่สุด

ทำไมต้องคลินิกประสาทวิทยา ที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค 

 • คลินิกประสาทวิทยา โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยา ระดับอาจารย์แพทย์ที่มีประสบการณ์สูงในการดูแลผู้ป่วยทุกระดับอาการ ทำงานเป็นทีมร่วมกับแพทย์รุ่นใหม่ และทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น ศัลยแพทย์ระบบประสาท แพทย์รังสีร่วมรักษาระบบประสาท และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้การดูแลตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยด้านประสาทวิทยาครบทุกสาขา ได้แก่ กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มโรคปวดศีรษะ กลุ่มโรคลมชัก กลุ่มโรคพาร์กินสัน กลุ่มโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ กลุ่มโรคสมองเสื่อม กลุ่มโรคเกี่ยวกับการนอนหลับ กลุ่มโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาท และกลุ่มโรคกล้ามเนื้อและเส้นประสาท โดยให้บริการสำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ทั้งตามเวลาทำการของคลินิก และพร้อมสำหรับการรักษาในกรณีฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีเครื่องมือแพทย์ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เช่น MRI, CT SCAN, PET SCAN, เครื่องฉีดสีหลอดเลือดสมอง เครื่องตรวจวัดการเคลื่อนไหวและการทรงตัว รวมทั้งยังมีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่มีความพร้อม วิเคราะห์ผลลัพธ์ของตัวอย่างที่ส่งตรวจได้อย่างรวดเร็ว จึงช่วยลดระยะเวลาในการตรวจหาสาเหตุของโรค และเพิ่มความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางประสาทวิทยา สามารถแยกแยะอาการร่วมของโรคต่าง ๆ ได้ดี เมื่อแพทย์ตรวจพบสาเหตุของความผิดปกติได้เร็วก็จะสามารถวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมได้ทันท่วงที โดยเฉพาะกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ตีบ ตัน หรือแตก ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาเร็วที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงในการพิการ หรือการเสียชีวิต ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยกลับมามีสุขภาพดี และใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ
 • มีความพร้อมสูงสุดในกรณีที่ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่มีความจำเพาะเจาะจง มีความซับซ้อน ต้องอาศัยการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วและทำหัตถการแข่งกับเวลา เช่น การรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ด้วยเทคโนโลยีการใช้ขอลวดลากลิ่มเลือด ที่อุดตันในหลอดเลือดสมองออกมาโดยไม่ต้องทำการผ่าตัดใหญ่ ซึ่งต้องรักษาภายใน 6 ชั่วโมง การรักษาที่รวดเร็วทันเวลาโดยทีมแพทย์ที่มีทักษะและประสบการณ์สูงจะช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตหรือเกิดความพิการ ช่วยให้สมองของผู้ป่วยมีโอกาสฟื้นตัวได้ดี และกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังการรักษา ส่งผลดีต่อทั้งตัวผู้ป่วยและครอบครัว
 • แพทย์และพยาบาลเข้าใจถึงความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว จึงให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยความใส่ใจ อบอุ่น มีความเป็นกันเอง และให้ความสำคัญถึงสิ่งที่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นกังวล ยินดีตอบคำถามเพื่อคลายความสงสัยด้วยความเต็มใจ ให้เวลาในการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโรค การรักษา ผลข้างเคียง การฟื้นฟูดูแลหลังการรักษาอย่างเต็มที่ พร้อมให้ข้อมูลรอบด้านเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจในการวางแผนการรักษาที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชะลอความเสื่อมในการดำเนินโรคออกไปได้นานที่สุด และส่งผลดีต่อสุขภาพใจของครอบครัวซึ่งให้การดูแลผู้ป่วยในระยะยาว
 • คลินิกประสาทวิทยา ตั้งอยู่บริเวณชั้น 5 ใกล้กับศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับการบำบัดและฟื้นฟูระบบประสาทและกล้ามเนื้อได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปทำการรักษาหลายจุด เป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการตรวจติดตามอาการจากแพทย์ และบำบัดฟื้นฟูระบบประสาทกับนักกิจกรรมบำบัดและนักกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนญาติที่คอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

โรคและภาวะผิดปกติ

 • โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม
 • โรคเนื้องอกในสมอง  
 • โรคเนื้องอกสมองในเด็ก
 • โรคเนื้องอกสมองแอสโตรไซต์โตมา
 • โรคหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบ
 • โรคเนื้องอกต่อมใต้สมอง
 • โรคเนื้องอกสมองและฐานกระโหลก
 • โรคเนื้องอกไขสันหลัง 
 • โรคเนื้องอกที่เส้นประสาท
 • โรคเนื้องอกหลอดเลือด
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง
 • โรคหลอดเลือดสมอง (ตีบ แตก ตัน)
 • โรคสมองน้อยย้อย
 • โรคเนื้องอกเยื่อบุโพรงสมอง
 • โรคเนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง
 • โรคลมชัก
 • โรคสั่นไม่ทราบสาเหตุ
 • โรคปลายประสาทอักเสบ
 • โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง  
 • โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ
 • โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในสมอง
 • โรคมะเร็งเยื่อหุ้มเส้นประสาทส่วนปลาย
 • โรคมะเร็งในสมองเด็ก ชนิดเมตตุลโลบลาสโตมา
 • โรคคุชชิง
 • โรคฮันติงตัน
 • โรคโมยาโมยา
 • โรคพาร์กินสัน
 • โรคทูเร็ตต์
 • โรคอัมพาตใบหน้า
 • โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก
 • โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า
 • โรคท้าวแสนปม
 • ภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติบริเวณฝ่ามือ
 • ภาวะกระโหลกศีรษะเชื่อมติดกันผิดปกติ
 • ภาวะกล้ามเนื้อบิดเกร็ง
 • ภาวะมะเร็งแพร่กระจายไปที่สมอง
 • ภาวะเลือดออกในสมอง
 • ภาวะความผิดปกติของหลอดเลือดในเด็ก
 • ภาวะความผิดปกติของระบบประสาทในเด็ก
 • ภาวะกระดูกสันหลังทรุด
 • ภาวะบาดเจ็บบริเวณศีรษะ
 • ภาวะสมองบวมรุนแรง
 • ภาวะสมองพิการ
 • ภาวะเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด
 • ภาวะสมองและกระดูกสันหลังได้รับบาดเจ็บ
 • ภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง
 • ภาวะความผิดปกติในการทรงตัว
 • ภาวะเคลื่อนไหวผิดปกติในเด็ก
 • ภาวะกระดูกสันหลังหักยุบตัวจากภาวะกระดูกพรุน
 • การบาดเจ็บของเส้นประสาทส่วนปลาย
 • การบาดเจ็บของไขสันหลัง
 • อาการกล้ามเนื้อกระตุกรัว

บริการตรวจวินิจฉัยและหัตถการ

 • การตรวจหลอดเลือดสมองและคอด้วยเครื่องเอกซเรย์และฉีดสารทึบรังสี
 • การรักษากลุ่มโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ
 • การรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือด
 • การรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธี Mechanical thrombectomy
 • การฉีดโบทูลินัมท็อกซินเพื่อการรักษาระบบประสาท และการเคลื่อนไหวผิดปกติ
 • การรักษาด้วยการถ่างขยายหลอดเลือดคาโรติด
 • การกระตุ้นสมองส่วนลึกเพื่อรักษาโรคพาร์กินสัน
 • การรักษาโรคลมชัก
 • การรักษาโรคปวดศีรษะเฉียบพลันและเรื้อรัง
 • การรักษาโรคไมเกรน
 • การรักษาการได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
 • การรักษาโรคเกี่ยวกับความจำและสมองเสื่อม
 • การรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาท เส้นประสาท ทำให้กล้ามเนื้อทำงานผิดปกติ
 • การรักษาโรคปลายประสาทอักเสบ
 • การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
 • การรักษาโรคปัญหาเกี่ยวกับสมองและการนอนหลับ
 • การรักษาโรคระบบประสาทภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • การรักษาโรคระบบประสาทไขสันหลัง
 • การรักษาโรคปวดเส้นประสาทใบหน้า

ความชำนาญพิเศษ

 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคพาร์กินสัน
 • โรคลมชัก
 • โรคอัมพาตใบหน้า
 • โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า
 • โรคปวดศีรษะ
 • โรคไมเกรน
 • โรคเกี่ยวกับความจำและสมองเสื่อม
 • โรคเกี่ยวกับระบบประสาท เส้นประสาท ที่ทำให้กล้ามเนื้อทำงานผิดปกติ
 • โรคปลายประสาทอักเสบ
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคระบบประสาทภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • โรคระบบประสาทไขสันหลัง
 • การได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
 • การเคลื่อนไหวผิดปกติ
 • ปัญหาเกี่ยวกับสมองและการนอนหลับ

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  ศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

  ศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

  • ประสาทวิทยา
  • พาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
  โรคพาร์กินสัน, พาร์กินโซนิซึ่ม หรือกลุ่มโรคพาร์กินสันเทียม, อาการสั่น, อาการเกร็ง, ปัญหาการเดิน และการทรงตัว รวมทั้งการวิเคราะห์ด้วยอุปกรณ์, การรักษาผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีอาการซับซ้อนด้วยการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก และการใช้ยาฉีด, การฉีดโบทูลินัมท็อกซินรักษาโรคทางระบบประสาท
 • Link to doctor
  ดร.พญ. จิรดา ศรีเงิน

  ดร.พญ. จิรดา ศรีเงิน

  • ประสาทวิทยา
  • เวชศาสตร์การนอนหลับ
  • โรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
  เวชศาสตร์การนอนหลับ, โรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
 • Link to doctor
  พญ. จุฑาณัฐ ยศราวาส

  พญ. จุฑาณัฐ ยศราวาส

  • ประสาทวิทยา
  โรคทางสมองและระบบประสาท, โรคลมชัก
 • Link to doctor
  พญ. ยุวดี ทองเชื่อม

  พญ. ยุวดี ทองเชื่อม

  • ประสาทวิทยา
  • โรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
  โรคพาร์กินสัน, พาร์กินสัน, การรักษาผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีอาการซับซ้อนด้วยการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก และการใช้ยาฉีด, พาร์กินโซนิซึ่ม หรือกลุ่มโรคพาร์กินสันเทียม, การฉีด Botulinum Toxin, การฉีดโบทูลินัมท็อกซินรักษาโรคทางระบบประสาท
 • Link to doctor
  นพ. เมธา อภิวัฒนากุล

  นพ. เมธา อภิวัฒนากุล

  • ประสาทวิทยา
 • Link to doctor
  นพ. ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์

  นพ. ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์

  • ศัลยกรรมประสาท
  ประสาทศัลยศาสตร์
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. มณฑล ว่องวันดี

  ผศ.นพ. มณฑล ว่องวันดี

  • ประสาทวิทยา
  ภาวะสมองเสื่อม, โรคปวดศีรษะ, ไมเกรน, โรคหลอดเลือดสมอง, อาการสั่น, โรคพาร์กินสัน, อาการเวียนศีรษะ, บ้านหมุน
 • Link to doctor
  นพ. อิทธิพล ตะวันกาญจนโชติ

  นพ. อิทธิพล ตะวันกาญจนโชติ

  • ประสาทวิทยา
  • ความเชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมและปัญหาสมองเสื่อม
  ภาวะสมองเสื่อม, ภาวะความจำเสื่อม, ปัญหาพฤติกรรมผู้สูงอายุ
 • Link to doctor
  นพ. สุรศักดิ์ โกมลจันทร์

  นพ. สุรศักดิ์ โกมลจันทร์

  • ประสาทวิทยา
  โรคหลอดเลือดสมอง, เทคนิคร่วมรักษาโรคหลอดเลือดสมอง, Chronic Headache, ไมเกรน
 • Link to doctor
  นพ. ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัย

  นพ. ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัย

  • ประสาทวิทยา
  • ประสาทวิทยา
 • Link to doctor
  พญ. จุฑาทิพย์ รัตนพันธ์

  พญ. จุฑาทิพย์ รัตนพันธ์

  • ประสาทวิทยา
  • ประสาทวิทยา
 • Link to doctor
  นพ. ภูชิต สุขพัลลภรัตน์

  นพ. ภูชิต สุขพัลลภรัตน์

  • ประสาทวิทยา
  โรคระบบประสาท, โรคกล้ามเนื้อและเส้นประสาท, อาการชา, ไฟฟ้าวินิจฉัย
 • Link to doctor
  น.อ.นพ. อุดม สุทธิพนไพศาล ร.น.

  น.อ.นพ. อุดม สุทธิพนไพศาล ร.น.

  • ประสาทวิทยา
  • โรคหลอดเลือดสมอง (โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต)
  • รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
  โรคทางสมองและระบบประสาท, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคความผิดปกติของหลอดเลือดสมองและคอ, โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง , ความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง คอและไขสันหลังจากโรคหรืออุบัติเหตุ
 • Link to doctor
  พญ. มนัสวรรณ์ สันทนานุการ

  พญ. มนัสวรรณ์ สันทนานุการ

  • ประสาทวิทยา
  • ประสาทวิทยาโรคกล้ามเนื้อและเส้นประสาทไฟฟ้าวินิจฉัย
  โรคกล้ามเนื้อและเส้นประสาท, อาการชา, โรคปวดศีรษะ, บ้านหมุน, โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง, โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง, เส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติ, โรคเส้นประสาทอ่อนแรงเฉียบพลัน, การกดทับของเส้นประสาท
 • Link to doctor
  พญ. ธารินี คัทรี

  พญ. ธารินี คัทรี

  • ประสาทวิทยา
  • ประสาทวิทยาโรคกล้ามเนื้อและเส้นประสาทไฟฟ้าวินิจฉัย
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. เสกข์ แทนประเสริฐสุข

  ผศ.นพ. เสกข์ แทนประเสริฐสุข

  • ประสาทวิทยา
 • Link to doctor
  นพ. ณัฐพล อุฬารศิลป์

  นพ. ณัฐพล อุฬารศิลป์

  • ประสาทวิทยา
  • รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
  โรคระบบประสาท, รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
 • Link to doctor
  ผศ.พญ. นฤชร กิจไพศาลรัตนา

  ผศ.พญ. นฤชร กิจไพศาลรัตนา

  • ประสาทวิทยา
  • ประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมอง และการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
 • Link to doctor
  พญ. ฐาปนี สมบูรณ์

  พญ. ฐาปนี สมบูรณ์

  • ประสาทวิทยา
  • โรคลมชัก
  • เวชศาสตร์การนอนหลับ
  โรคลมชักและการผ่าตัดโรคลมชัก, โรคความผิดปกติระหว่างการนอนหลับ
 • Link to doctor
  ผศ.(พิเศษ)ดร.พญ. อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล

  ผศ.(พิเศษ)ดร.พญ. อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล

  • ประสาทวิทยา
  • โรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
  • พาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
  โรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ, โรคพาร์กินสัน
 • Link to doctor
  นพ. พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์

  นพ. พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์

  • ประสาทวิทยา
  • ประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมอง และการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
 • Link to doctor
  นพ. วสันต์ อัครธนวัฒน์

  นพ. วสันต์ อัครธนวัฒน์

  • ประสาทวิทยา
  • ประสาทวิทยา
  โรคระบบประสาท, Interventional Neuroradiology, โรคหลอดเลือดสมอง
 • Link to doctor
  ผศ.พญ. อภิญญ์เพ็ญ สาระยา

  ผศ.พญ. อภิญญ์เพ็ญ สาระยา

  • ประสาทวิทยา
  • โรคภูมิคุ้มกันทางระบบประสาท
  โรคภูมิคุ้มกันทางระบบประสาท, โรคสมองอักเสบ, โรคติดเชื้อทางระบบประสาท, ภาวะความจำเสื่อม, โรคปวดศีรษะ, โรคปลอกประสาทอักเสบ, โรคทางสมองและระบบประสาท
 • Link to doctor
  นางสาว ธัญชนก บำรุงตระกูล

  นางสาว ธัญชนก บำรุงตระกูล

  Mood Disorder, Anxiety Disorder, Psychotherapy and Counseling in Adolescent and Adult, IQ Testing and Psychological Testing
 • Link to doctor
  พญ. ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์

  พญ. ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์

  • ประสาทวิทยา
  โรคระบบประสาท, หลอดเลือดสมองผิดปกติ, ภาวะสมองเสื่อม, ไมเกรน, อาการเวียนศีรษะ, ชาปลายมือปลายเท้า, การฉีดโบทูลินัมท็อกซินรักษาโรคทางระบบประสาท, โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก
 • Link to doctor
  นพ. นฤพัชร สวนประเสริฐ

  นพ. นฤพัชร สวนประเสริฐ

  • ประสาทวิทยา
  โรคระบบประสาท, การตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า
 • Link to doctor
  นพ. สุรศักดิ์ ภู่พานิช

  นพ. สุรศักดิ์ ภู่พานิช

  • ประสาทวิทยา
  • มะเร็งทางระบบประสาท
  โรคระบบประสาท, Neuro Oncology