คลินิกโรคติดเชื้อ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ C (EAST Lift)

โทร. 02-090-3129

8:00 - 20:00 น.

คลินิกโรคติดเชื้อ

โรคติดเชื้อ เป็นโรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตก่อโรคขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา โปรโตซัว เป็นต้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของแทบทุกอวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะและไต ระบบประสาทและสมอง โดยโรคติดเชื้อสามารถติดต่อกันได้ผ่านการหายใจ สัมผัสสารคัดหลั่ง รับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อน หรือถูกสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคกัดหรือทำให้เกิดแผล โรคติดเชื้อสามารถเป็นได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและต่อเนื่อง เชื้อก่อโรคจะมีโอกาสพัฒนากลายเป็นเชื้อดื้อยา รักษายากและก่อให้เกิดอันตรายมากขึ้น 

ปัจจุบัน โรคติดเชื้อ ยังเป็นภาวะที่พบได้บ่อย และถือเป็นสาเหตุสำคัญในการเสียชีวิตของผู้ป่วย นอกจากนี้ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ หรือผู้ป่วยมะเร็ง จะมีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อสูงกว่า และมีความรุนแรงของโรคมากกว่าผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งภูมิคุ้มกันทำหน้าที่กำจัดเชื้อก่อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 

การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากอายุรแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อที่มีประสบการณ์สูง มีความพิถีพิถัน ละเอียดรอบคอบ สามารถให้การรักษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างรวดเร็ว ให้ความสำคัญในการติดตาม ป้องกัน และรับมือกับภาวะการติดเชื้อที่จะลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่น ๆ รวมถึงสามารถจัดการกับเชื้อดื้อยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคลินิกโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อทุกชนิดทุกอวัยวะ ทั้งโรคติดเชื้อทั่วไป และโรคติดเชื้อรุนแรงในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ โรคติดเชื้อดื้อยา โรคติดต่อต่าง ๆ โรคติดเชื้อที่ลุกลามไปยังอวัยวะอื่นหลายอวัยวะพร้อมกัน เป็นต้น ซึ่งแพทย์จะทำการวินิจฉัยและรักษาอย่างใกล้ชิด โดยอาจารย์แพทย์ที่มีประสบการณ์ในการวินิจฉัยโรคและรักษาภาวะติดเชื้อจากสาเหตุต่าง ๆ มานานกว่า 20 ปี มีความทุ่มเทพยายามเพื่อป้องกัน รักษา ช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัย และหายจากภาวะติดเชื้อได้โดยเร็ว

นอกจากนี้ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ยังมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ และโรคที่หายไปแล้วแต่กลับมาอุบัติใหม่ โดยมีการเตรียมแผนฉุกเฉิน ปรับเปลี่ยนแนวทางการให้บริการ เพื่อยกระดับมาตรฐานป้องกันการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพทันที  

ทำไมต้องคลินิกโรคติดเชื้อ ที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค  

 • ทีมอายุรแพทย์โรคติดเชื้อของโรงพยาบาลเมดพาร์ค มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อทุกชนิด ทุกอวัยวะ มีความเข้าใจทั้งโรคติดเชื้อที่เป็นโรคประจำถิ่นทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้อที่มีความจำเพาะเจาะจง ซึ่งมีความยากและซับซ้อนในการรักษา เช่น เชื้อดื้อยา โรคติดต่อชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง เชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้อที่ฉวยโอกาสในคนไข้กลุ่มเสี่ยงที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ แพทย์จะทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูง เข้าใจลักษณะและธรรมชาติของโรคติดเชื้อ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการและดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อด้วยความทุ่มเท พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้คนไข้ทุกคน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนปลอดภัย และมีโอกาสรอดชีวิตมากที่สุด
 • มีความพร้อมในการรับมือโรคติดเชื้อทุกสภาวะการณ์ โดยมีการจัดเตรียมแผนฉุกเฉิน เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ และโรคที่หายไปแล้วกลับมาอุบัติใหม่ ซึ่งการเตรียมแผนล่วงหน้าที่พร้อมปฏิบัติได้ทันที ถือเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการของโรงพยาบาลเมดพาร์ค
 • มีขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อในภาวะวิกฤต ด้วยจำนวนเตียงในหอพักผู้ป่วยวิกฤติ ที่สูงถึง 130 เตียง นับว่ามีจำนวนมากที่สุดสำหรับโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย มีมาตรฐานในการป้องกันโรคติดเชื้อเทียบเท่ามาตรฐาน JCI Standards มีพยาบาลคอยดูแลผู้ป่วยหนักอย่างใกล้ชิด ในอัตราส่วน 1 : 1 ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที นอกจากนี้ ยังมีห้องพักผู้ป่วย VIP จำนวน 18 ห้อง ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบจากห้องพักผู้ป่วยปกติเป็นห้อง ICU ได้ทันทีที่ต้องการ เนื่องจากมีการวางระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ และรองรับการติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นได้เต็มพื้นที่
 • ทำงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ดูแล และป้องกันโรคติดเชื้อชนิดต่าง ๆ ทุกระยะให้ดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด เช่น ทำงานร่วมกับอายุรแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก เพื่อให้คำปรึกษาสำหรับผู้ป่วยกลุ่มแพ้ยาที่มีข้อจำกัดในการใช้ยาฆ่าเชื้อบางชนิด ช่วยให้สามารถควบคุมและรักษาโรคต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • มีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยในระดับสากล มีการติดตั้งเครื่องมือและเทคโนโลยีรุ่นใหม่ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์และรายงานผลได้รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการรอผลแล็บได้ดี  มีเครื่องมือที่เรียกว่า MALDI-TOF ซึ่งเป็นเทคโนโลยีวิเคราะห์ประสิทธิภาพสูง ที่สามารถระบุชนิดของจุลชีพที่ได้จากการเพาะเชื้อแบคทีเรียได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำภายในเวลา 20 นาที ในการวิเคราะห์ด้วย MALDI-TOF โมเลกุลที่ซับซ้อนของจุลชีพนั้นจะแยกออกจากกันด้วยความเร็วตามอัตราส่วนมวลต่อประจุ สร้างเป็นโปรไฟล์เฉพาะตัว ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคติดเชื้อต่าง ๆ ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังขยายการให้บริการการตรวจรักษาโรคยากซับซ้อนต่าง ๆ ได้ครอบคลุมมากขึ้น ผ่านการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการศัลยพยาธิวิทยา และห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
 • มีระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารตลอด 24 ชั่วโมง จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับอากาศที่สะอาดตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงพยาบาลเมดพาร์ค โดยทั้งอาคารของโรงพยาบาล รวมทั้งภายในคลินิกต่าง ๆ ตลอดจนห้องพักผู้ป่วยทุกห้อง ถูกออกแบบให้เป็นอาคารความดันบวก ป้องกันไม่ให้อากาศและมลภาวะจากภายนอกไหลกลับเข้ามาภายในอาคารได้แล้ว ยังมีระบบกรองอากาศที่สามารถกรองเชื้อโรค และแบคทีเรียต่าง ๆ ภายในอาคารได้ดี รวมทั้งยังมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตลอดเวลา สามารถช่วยลดการติดเชื้อ ลดภาวะภูมิแพ้ ป้องกันการแพร่กระจายของมลภาวะและเชื้อโรคภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรคและภาวะผิดปกติ

บริการตรวจวินิจฉัยและหัตถการ

•    ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อปรสิต
•    ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง
•    ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อตามฤดูกาล
•    ตรวจคัดกรองวัณโรค
•    ตรวจประเมินสุขภาวะก่อนและหลังเดินทางไปต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง
•    ให้คำปรึกษาการให้ยา และการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อต่าง ๆ

ความชำนาญ 

 • ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อในอวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อรุนแรง โรคติดเชื้อที่มีความจำเพาะเจาะจง และโรคติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนในการดูแล 
 • ให้การดูแลรักษาโรคติดเชื้อต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกหรืออวัยวะ เป็นต้น
 • ให้คำปรึกษาการรับวัคซีนป้องกันโรคก่อนและหลังการเดินทางไปต่างประเทศและพื้นที่เสี่ยง
 • ให้คำปรึกษาการฉีดวัคซีน การให้ยาปฏิชีวนะ และการป้องกันโรคติดเชื้อต่าง ๆ สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่ต้องทำเคมีบำบัด ผู้ปลูกถ่ายไขกระดูก ผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อลุกลามที่มีความยากซับซ้อน เป็นต้น
 • ให้คำปรึกษาสำหรับการดูแลภาวะติดเชื้อของผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
 • ให้คำปรึกษาในการควบคุมดูแลแผลติดเชื้อสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • ให้คำปรึกษาการให้ยาอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยสูงอายุที่มีแผลกดทับ 
 • ให้คำปรึกษาและรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี เป็นต้น

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  รศ.นพ. พอพล โรจนพันธุ์

  รศ.นพ. พอพล โรจนพันธุ์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  อายุรกรรมทั่วไป, อายุรกรรมผู้สูงอายุ
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์

  ผศ.นพ. ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  โรคติดเชื้อทั่วไป, การติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ รวมทั้งโรคแทรกซ้อน, วัคซีน, โรคติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, สุขภาพนักเดินทาง การให้วัคซีน และประเมินสุขภาวะก่อนและหลังกลับจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง, โรคติดเชื้อทางเขตร้อน
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. มนต์เดช สุขปราณี

  ผศ.นพ. มนต์เดช สุขปราณี

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  การติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ รวมทั้งโรคแทรกซ้อน, การจัดการโรคไวรัสตับอักเสบชนิดซีและการปฏิบัติตัว, โรคติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ, การติดเชื้อในเวชบำบัดวิกฤต
 • Link to doctor
  รศ.พญ. สิริอร วัชรานานันท์

  รศ.พญ. สิริอร วัชรานานันท์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  โรคติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ, โรคติดเชื้อทั่วไป, การติดเชื้อในเวชบำบัดวิกฤต, โรคติดเชื้อหลังปลูกถ่ายอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก, โรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อราลุกลามหรือไวรัส
 • Link to doctor
  นพ. จักกพัฒน์ วนิชานันท์

  นพ. จักกพัฒน์ วนิชานันท์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  โรคติดเชื้อทั่วไป, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  พญ. รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด

  พญ. รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  สุขภาพนักเดินทาง การให้วัคซีน และประเมินสุขภาวะก่อนและหลังกลับจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง, โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ, การติดเชื้อทางเดินอาหาร, โรคติดเชื้อทั่วไป และการให้วัคซีน, การติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ รวมทั้งโรคแทรกซ้อน, การติดเชื้อในระบบประสาท , โรคหนอนพยาธิ, ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, โรคติดเชื้อที่ผิวหนัง , โรคติดเชื้อที่เนื้อเยื่อ, โรคติดเชื้อที่กระดูก, โรคติดเชื้อที่ข้อ, โรคติดเชื้อทางเขตร้อน, การติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  พญ. ศิรญา ไชยะกุล

  พญ. ศิรญา ไชยะกุล

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  โรคติดเชื้อทั่วไป, อายุรกรรมทั่วไป