ศูนย์โรคติดเชื้อ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ C (EAST Lift)

โทร. 02-090-3129

8:00 am.- 8:00 pm.

ศูนย์โรคติดเชื้อ

โรงพยาบาลเมดพาร์ค มีขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อทุกชนิด และทุกอวัยวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคติดเชื้อร้ายแรง โรคติดเชื้อที่ยากต่อการรักษา เช่น โรคดื้อยา โรคติดต่อ และโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากหลายๆ อวัยวะพร้อมกัน เป็นต้น

ด้วยพันธกิจในการเป็นโรงพยาบาลชั้นนำระดับจตุตถภูมิ (Quaternary Care) ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยโรคยากและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมดพาร์ค จึงได้คัดสรรทีมแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ และมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลคนไข้โรคติดเชื้อเป็นพื้นฐานสำคัญ

ด้วยเหตุนี้ การดูแลคนไข้ในหอผู้ป่วยวิกฤติ (Critical Care Unit) ถือเป็นเป้าหมายใหญ่ โดยนอกจากทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูง พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ เมดพาร์ค ยังมีจุดแข็งด้วยจำนวนเตียงผู้ป่วยวิกฤตถึง 130 เตียง ซึ่งนับว่ามากที่สุดของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย และยังได้รับการออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภาวะการณ์ของผู้ป่วย อีกทั้งยังครบครันด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย

ผศ.นพ. มนต์เดช สุขปราณี พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ต่างยึดมั่นในหลักการที่มุ่งพัฒนากระบวนการดูแลป้องกันโรคติดเชื้อในหอผู้ป่วยวิกฤติให้มีมาตรฐานสูงกว่า JCI standards โดยมีการทำงานเชิงรุก และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งประสิทธิภาพการวินิจฉัย รักษา ตลอดจนการบริการ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของคนไข้

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีแนวทางปฏิบัติเดียวกันด้วยการทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นใคร อายุมากแค่ไหน และอาการหนักอย่างไร เพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตมากที่สุด ฉะนั้น หน้าที่ของแพทย์คือ อย่าหยุดช่วยคนไข้ และพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

สำหรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เมดพาร์ค ยกระดับมาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อภายในโรงพยาบาลขึ้นไปอีกขั้น ขณะเดียวกัน มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ความปลอดภัยแก่แพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องสูงขึ้น เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยหนักย่อมมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้

นอกจากนี้ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ ยังได้จัดเตรียมแผนฉุกเฉิน (Emergency Preparedness Plan) เพื่อรับมือกับ โรคอุบัติใหม่ (Emerging diseases) และโรคที่หายไปแล้วกลับมาอุบัติใหม่ (Re-emerging diseases) ซึ่งการเตรียมแผนล่วงหน้าที่พร้อมปฏิบัติได้ทันที จึงถือเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการ

ที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค แพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่เคยหยุดนิ่งที่จะค้นคว้าวิจัย เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ อันจะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยทั้งในระดับชาติ และระดับโลก นำไปสู่การเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยจากการติดเชื้อต่างๆ ได้อีกด้วย     

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  พญ. รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด

  พญ. รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  สุขภาพนักเดินทาง การให้วัคซีน และประเมินสุขภาวะก่อนและหลังกลับจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง, โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ, การติดเชื้อทางเดินอาหาร, โรคติดเชื้อทั่วไป และการให้วัคซีน, การติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ รวมทั้งโรคแทรกซ้อน, การติดเชื้อในระบบประสาท , โรคหนอนพยาธิ, ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, โรคติดเชื้อที่ผิวหนัง , โรคติดเชื้อที่เนื้อเยื่อ, โรคติดเชื้อที่กระดูก, โรคติดเชื้อที่ข้อ, โรคติดเชื้อทางเขตร้อน, การติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ
 • Link to doctor
  รศ.นพ. พอพล โรจนพันธุ์

  รศ.นพ. พอพล โรจนพันธุ์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  อายุรกรรมทั่วไป, อายุรกรรมผู้สูงอายุ
 • Link to doctor
  นพ. จักกพัฒน์ วนิชานันท์

  นพ. จักกพัฒน์ วนิชานันท์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  โรคติดเชื้อทั่วไป, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. มนต์เดช สุขปราณี

  ผศ.นพ. มนต์เดช สุขปราณี

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  การติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ รวมทั้งโรคแทรกซ้อน, การจัดการโรคไวรัสตับอักเสบชนิดซีและการปฏิบัติตัว, โรคติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ, การติดเชื้อในเวชบำบัดวิกฤต
 • Link to doctor
  พญ. ศิรญา ไชยะกุล

  พญ. ศิรญา ไชยะกุล

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  โรคติดเชื้อทั่วไป, อายุรกรรมทั่วไป
 • Link to doctor
  รศ.พญ. มาเรีย นิน่า จิตะสมบัติ

  รศ.พญ. มาเรีย นิน่า จิตะสมบัติ

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  โรคติดเชื้อทั่วไป, การติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ รวมทั้งโรคแทรกซ้อน, โรคติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ, โรคติดเชื้อทางเขตร้อน, โรคติดเชื้อแทรกซ้อนหลังปลูกถ่ายอวัยวะ, โรคติดเชื้อในผู้ป่วยโรคมะเร็ง/ มะเร็งโรคเลือด
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์

  ผศ.นพ. ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  โรคติดเชื้อทั่วไป, การติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ รวมทั้งโรคแทรกซ้อน, วัคซีน, โรคติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, สุขภาพนักเดินทาง การให้วัคซีน และประเมินสุขภาวะก่อนและหลังกลับจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง, โรคติดเชื้อทางเขตร้อน
 • Link to doctor
  รศ.พญ. สิริอร วัชรานานันท์

  รศ.พญ. สิริอร วัชรานานันท์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  โรคติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ, โรคติดเชื้อทั่วไป, การติดเชื้อในเวชบำบัดวิกฤต, โรคติดเชื้อหลังปลูกถ่ายอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก, โรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อราลุกลามหรือไวรัส