Follow Us

แพ็กเกจผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม

แพ็กเกจผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม Breast Cancer Surgery

มะเร็งเต้านมภัยร้ายในผู้หญิง วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาคือการผ่าตัดนำก้อนมะเร็งรวมถึงเนื้อเยื่อต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการกระจายของมะเร็งออก

 • โปรแกรมเหมาจ่าย ผ่าตัดมะเร็งเต้านม  (3 วัน 2 คืน) ผ่าตัดโดยทีมศัลยแพทย์เต้านมที่มีประสบการณ์  ราคา 179,000 บาท

รายการที่ครอบคลุมในแพ็กเกจ

 • ค่ารรรมเนียมแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์
 • ค่าห้องพักผู้ป่วย ห้องพัก Executive Lake View / Executive River View 3 วัน 2 คืน รวมทั้งค่าอาหารปกติและค่าบริการพยาบาล
 • ค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น และพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัด
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการผ่าตัด และยาระงับความรู้สึก
 • ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด และยาสำหรับนำกลับบ้าน
 • ไม่รวมกลุ่มยาเคมีบำบัด, ยาโรคแทรกซ้อนและยาประจำตัว
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ CBC, BUN, Creatinine, Liver Function Test, FBS
 • ค่าตรวจชิ้นเนื้อ ได้แก่ IHC ประกอบด้วย ER, PR, HER2, Ki 67
 • ค่าตรวจทางรังสีทรวงอก (Chest X-ray)
 • ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

เงื่อนไขการใช้บริการ:

 1.  ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
 2.  แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาต่อเนื่อง หรือมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว ในผู้ที่มีโรคประจำตัวจะไม่รวมในแพ็กเกจ
 3.  ราคาดังกล่วขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่งชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 4.  โรงพยาบาลเมดพาร์คขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ศูนย์เต้านม

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ C โรงพยาบาลเมดพาร์ค

เวลาให้บริการ: 8.00 – 20.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมหรือทำนัดตรวจ ได้ที่ Call Center: 02-023-3333

หรือ https://www.medparkhospital.com/contact