Follow Us

Laser Vaginal Rejuvenation

Laser Vaginal Rejuvenation ฟื้นฟู กระชับช่องคลอด แก้ปัญหาปัสสาวะเล็ด รวดเร็ว ไม่เจ็บ ไม่ต้องพักฟื้น ให้คุณมั่นใจได้อย่างสาวยุคใหม่

Laser Vaginal Rejuvenation Tightening / Improve Vaginal Dryness / Stress Urinary Incontinence ฟื้นฟู กระชับช่องคลอด แก้ปัญหาปัสสาวะเล็ด รวดเร็ว ไม่เจ็บ ไม่ต้องพักฟื้น ให้คุณมั่นใจได้อย่างสาวยุคใหม่

  • 1 ครั้ง  ราคา  25,000  บาท
  • 3 ครั้ง  ราคา  60,000  บาทเงื่อนไขในการใช้บริการ

  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าสูตินรีแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจแล้ว
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หรือภาวะแทรกซ้อน
  • ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ได้อีก
  • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นคลินิกสูตินรีเวช

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ D
โทร. 02-090-3135
เวลา8:00 – 20:00 น.