Follow Us

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก

Pediatric Checkup Programs

การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี เพราะเป็นช่วงที่สามารถสร้างรากฐานสุขภาพที่ดีและพัฒนาการสมวัย ซึ่งการตรวจสุขภาพจะสามารถประเมินสุขภาพของเด็กได้เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการและดูแลเด็กอย่างถูกวิธี


โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็ก (Pediatric Checkup Programs)

  • วัยก่อนเข้าเรียน (อายุน้อยกว่า 6 ปี)  ราคา 2,000 บาท
  • วัยเรียน (อายุ 6-11 ปี)  ราคา 5,700 บาท
  • วัยรุ่น (อายุ 12-15 ปี)  ราคา 9,500 บาท
  • ตรวจตามช่วงวัยและเด็กที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ (อายุ 6-15 ปี) ราคา 14,400 บาท
  • ตรวจสุขภาพเด็กที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ (อายุ 6-15 ปี) ราคา 6,300 บาท


เงื่อนไขในการใช้บริการ

  • แพ็กเกจดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
  • ทุกแพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็ก รวมค่าสมุดรายงานการตรวจสุขภาพ ค่ากุมารแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • กรณีตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและระดับไขมันในเลือด กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจ 8 ชั่วโมงศูนย์สุขภาพและโรคเฉพาะทางเด็ก

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ C และ D (WEST Lift)
โทร. 02-090-3138
ตั้งแต่เวลา 8.00 – 19.00