Banner Website2 091 Mp.jpg

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็ก

Pediatric Checkup Package

แชร์

การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี เพราะเป็นช่วงที่สามารถสร้างรากฐานสุขภาพที่ดีและพัฒนาการสมวัย ซึ่งการตรวจสุขภาพจะสามารถประเมินสุขภาพของเด็กได้เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการและดูแลเด็กอย่างถูกวิธี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็ก (Pediatric Checkup Package)

 • วัยก่อนเข้าเรียน (อายุน้อยกว่า 6 ปี)  ราคา 1,500 บาท
 • วัยเรียน (อายุ 6-11 ปี)  ราคา 5,500 บาท
 • วัยรุ่น (อายุ 12-15 ปี)  ราคา 9,200 บาท
 • ตรวจตามช่วงวัยและเด็กที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ (อายุ 6-15 ปี) ราคา 13,300 บาท
 • ตรวจสุขภาพเด็กที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ (อายุ 6-15 ปี) ราคา 5,900 บาท


เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ 
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล
 • กรณีตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและระดับไขมันในเลือด กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจ 8 ชั่วโมง
 • ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • แพ็กเกจดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566


ศูนย์สุขภาพและโรคเฉพาะทางเด็ก

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ C และ D (WEST Lift)
โทร. 02-090-3138
ตั้งแต่เวลา 8.00 – 19.00
   

เผยแพร่เมื่อ: 06 ก.ค. 2021

แชร์