Follow Us

แพ็กเกจผ่าตัดข้อเข่าและสะโพกเทียม

แพ็กเกจผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
 • ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง (พักฟื้น 4 วัน 4 คืน)  ราคา 290,000  บาท * 
 • ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 2 ข้าง (พักฟื้น 5 วัน 5 คืน)  ราคา 490,000  บาท *
 • ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม 1 ข้าง (พักฟื้น 5 วัน 5 คืน)  ราคา 340,000  บาท *

*
การเปลี่ยนแปลงประเภทของข้อเข่าเทียมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถใช้บริการแพ็กเกจ

 • ผู้ที่ไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อน และแพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควร ให้ใช้แพ็กเกจได้

คุณสมบัติของผู้ที่ไม่สามารถใช้บริการแพ็กเกจ

 • ผู้ที่มีภาวะการณ์ทำหน้าที่ของอวัยวะล้มเหลว
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (ตามดุลยพินิจของแพทย์)
 • ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูงต่อการทำผ่าตัด
 • ผู้ที่มีประวัติกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ภายใน 6 เดือน
 • ผู้ที่มีภาวะการติดเชื้อ HIV
 • ในกรณีอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

รายละเอียดที่ครอบคลุม

 1. ค่าธรรมเนียมแพทย์ ประกอบด้วย ศัลยแพทย์ แพทย์ผู้ช่วยทำการผ่าตัด 1 ท่าน (กรณีจำเป็น) วิสัญญีแพทย์ และ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 2. ค่าห้องผ่าตัด
  • ค่าห้องผ่าตัด 2 ชั่วโมง รวมค่าบริการพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์และทีมผ่าตัด ภายในเวลา 2 ชั่วโมงสำหรับแพ็กเกจ Unicompartmental Knee Replacement (UKR), Total Knee Replacement (TKR) และ Total Hip Replacement (THR)
  • ค่าห้องผ่าตัด 3 ชั่วโมง รวมค่าบริการพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์และทีมผ่าตัด ภายในเวลา 3 ชั่วโมงสำหรับแพ็กเกจ Total Knee Replacement, Bilateral (TKR Both knees)
 3. ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (Executive Lake View / Executive River View)
  • 4 วัน 4 คืน สำหรับแพ็กเกจ Unicompartmental Knee Replacement (UKR) และ Total Knee Replacement (TKR)
  • 5 วัน 5 คืน สำหรับแพ็กเกจ Total Knee Replacement, Bilateral (TKR Both knees) และ Total Hip Replacement (THR) โดยรวมค่าอาหารที่ระบุในแพ็กเกจ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
 4. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อเข่าเทียมรุ่นที่กำหนด และเวชภัณฑ์ที่ระบุอยู่ในแพ็กเกจ
 5. ค่ายาที่ระบุอยู่ในแพ็กเกจ
 6. ค่ากายภาพบำบัดตามที่กำหนดในแพ็กเกจ

รายการที่ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจ

 • ค่าธรรมเนียมแพทย์ ประกอบด้วย ศัลยแพทย์ แพทย์ผู้ช่วยทำการผ่าตัด 1 ท่าน (กรณีจำเป็น) วิสัญญีแพทย์ และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • ค่าห้องผ่าตัด
  • ค่าห้องผาตัด 2 ชั่วโมง (รวมค่าบริการพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์และทีมผ่าตัด ภายในเวลา 2 ชั่วโมง สำหรับแพ็กเกจการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า 1 ข้าง และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 1 ข้าง
  • ค่าห้องผาตัด 3 ชั่วโมง (รวมค่าบริการพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์และทีมผ่าตัด ภายในเวลา 3 ชั่วโมง
   สำหรับแพ็กเกจการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 1 ข้าง
 • ค่าห้องพักผู้ป่วยใน
  • ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (Executive Lake View / Executive River View) 4 วัน 4 คืน สำหรับแพ็กเกจการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง
  • ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (Executive Lake View / Executive River View) 5 วัน 5 คืนสำหรับแพ็กเกจการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า 2 ข้าง และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 1 ข้าง
   โดยรวมค่าอาหาร (ที่ระบุในแพ็กเกจ) ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ข้อเข่าเทียมรุ่นที่กำหนด และเวชภัณฑ์ที่ระบุอยู่ในแพ็กเกจ
 • ค่ายาที่ระบุอยู่ในแพ็กเกจ
 • ค่ากายภาพบำบัดตามที่กำหนดในแพ็กเกจ
เงื่อนไขการให้บริการ
 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจประเมินก่อนการผ่าตัด และค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตามหลังการผ่าตัด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยแพทย์ทางอายุรกรรม หรือแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในแพ็กเกจ
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องทำการผ่าตัดฉุกเฉิน หรือภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติม หรือต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจ
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าห้องและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่อยู่โรงพยาบาลมากกว่าจำนวนวันของแพ็กเกจที่ท่านซื้อ และไม่รวมค่าพักฟื้นในหอผู้ป่วยหนัก (หากมี)
 • แพ็กเกจจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าอาหารที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ อาหารญาติ เครื่องดื่ม โทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (หากมี) ซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามราคาปกติ
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระบุในแพ็กเกจ (ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดและการทำหัตถการทางกายภาพบำบัดที่กำหนด ค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย ค่ายานอกเหนือจากแพ็กเกจ และ/หรือ เวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน)
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าการได้รับโลหิตทดแทน ค่าวินิจฉัยก่อนและหลังการผ่าตัด เช่น ค่าตรวอเลือด, X-ray, EKG, ค่ากายอุปกรณ์ ฯลฯ ที่ทีมแพทย์ผู้ทำการรักษาเห็นสมควรตามแผนการรักษา
 • ขอสงวนสิทธิ์ราคาดังกล่าวสำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • โรงพยาบาลเมดพาร์คขอสงวนสิทธิ์ในการคิดราคาเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ในแพ็กเกจ ในกรณีที่ผู้เข้ารับการบริการปฏิเสธไม่ต้องการตรวจรักษาเพิ่มเติม หรือปฏิเสธการทำหัตถการที่ระบุในแพ็กเกจ
 • เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ แนะนำให้นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ


ศูนย์กระดูกและข้อ
ชั้น 5 เคาน์เตอร์ A
โทร.02-023-3333