B Baner Kids Eye.jpg

แพ็กเกจตรวจตาสำหรับเด็ก (Children Eye Exam Package)

จักษุแพทย์เด็กแนะนำให้ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพตาในเด็กที่มีอายุ 4-14 ปีขึ้นไปทุกราย แม้ไม่มีอาการผิดปกติทางตา และควรมีการตรวจต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก 1-2 ปี

แชร์

การตรวจคัดกรองสุขภาพตาเด็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาภาวะความผิดปกติทางตาในเด็ก รวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจรบกวนพัฒนาการด้านการมองเห็นของเด็ก ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติของการมองเห็นอย่างถาวรได้ในอนาคต

จักษุแพทย์เด็กจึงแนะนำให้ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพตาในเด็กที่มีอายุ 4-14 ปีขึ้นไปทุกราย แม้ไม่มีอาการผิดปกติทางตา และควรมีการตรวจต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก 1-2 ปี ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

แพ็กเกจตรวจตาสำหรับเด็ก

 • Children Classic Eye Exam  ราคา 1,500 บาท
 • Children Complete Eye Exam  ราคา 2,500 บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
 • จักษุแพทย์เด็กจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการใช้แพ็กเกจสำหรับผู้เข้ารับบริการแต่ละราย
 • ราคาดังกล่าวเป็นการตรวจประเมินซึ่งรวมค่าธรรมเนียมจักษุแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการทางการพยาบาล
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่ระบุในแพ็กเกจ ค่ายาและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติมจากแพ็กเกจ
 • การตรวจประเมินดังกล่าวขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้เข้ารับบริการ โรงพยาบาลเมดพาร์คขอสงวนสิทธิ์ในการคิดราคาเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ในแพ็กเกจ ในกรณีที่ผู้เข้ารับการบริการปฏิเสธหรือไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจประเมิน
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันหรือ บริษัทคู่สัญญาได้
 • ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • เพื่อความสะดวกแก่ผู้รับบริการ กรุณาทำการนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ
  คลินิกจักษุ ชั้น 12A เคาน์เตอร์ B  โทร. 02 090 3123คลินิกจักษุ โรงพยาบาลเมดพาร์ค
ชั้น 12A เคาน์เตอร์ B
โทร. 02 090 3123La Eye ตรวจตาเด็ก 01 0

เผยแพร่เมื่อ: 05 ส.ค. 2021

แชร์