La Obgy Delivery Package Final 2 2

แพ็กเกจคลอด

แพ็กเกจคลอด Delivery Package โรงพยาบาลเมดพาร์ค

แชร์

แพ็กเกจคลอด

 • คลอดปกติ Normal Delivery Package  (ระยะพักฟื้น 2 คืน)
  ราคา 107,900 บาท *
 • ผ่าตัดคลอด Cesarean Package  (ระยะพักฟื้น 3 คืน)
  ราคา 123,900 บาท
 • ผ่าตัดคลอดครรภ์แฝด Cesarean Twin Pregnancy Package  (ระยะพักฟื้น 3 คืน)
  ราคา 190,000 บาท
 • ผ่าตัดคลอด (กรณีไม่สามารถคลอดเองได้) Normal Delivery + Painless  to Cesarean Section  (ระยะพักฟื้น 3 คืน)
  ราคา 176,900 บาท **

* กรณีคลอดปกติ และต้องการฉีดยาที่ไขสันหลัง Painless มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากแพ็กเกจ 20,000 บาท
** กรณีที่ต้องการคลอดปกติ แต่ไม่สามารถคลอดเองได้ จำเป็นต้องผ่าตัดคลอด

กรณีกำหนดฤกษ์เวลาผ่าตัดคลอด (เวลา 22.00-06.00 น) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 35,000 บาท ต่อเด็ก 1 คน

รายละเอียดที่ครอบคลุม

 1.  ค่าธรรมเนียมสูตินรีแพทย์ ผู้ช่วยสูตินรีแพทย์ กุมารแพทย์และวิสัญญีแพทย์ 
 2.  ค่าห้องพัก Executive Lake View / Executive River View ชั้น 16 และค่าบริการพยาบาลทุกแผนกภายในระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ห้องคลอด ห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้นและห้องทารกแรกเกิด
 3.  ค่าอาหารตามที่โรงพยาบาลจัดให้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 4.  ค่าอาหาร ,ค่ายา , เวชภัณฑ์ , อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการคลอดปกติ
 5.  รวมวัคซีนทารกแรกเกิด (ตามที่กำหนด) คือ วัคซีนป้องกันวัณโรค BCG, Vitamin K และวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีเข็มที่ 1 รวมค่าตรวจการทำงานหัวใจทารกในครรภ์
 6.  รวมถึงค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็น ส่วนของทารก ได้แก่ ค่าตรวจหมู่เลือดทารก (ABO,Rh), ค่าตรวจคัดกรองโรคขาดไทรอยด์ฮอร์โมน (TSH&PKU), ค่าตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองทางผิวหนัง (TcB), ค่าตรวจคัดกรองการได้ยิน (OAE), ค่าตรวจคัดกรองภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดวิกฤตในทารกแรกเกิด (CCHD)
 7.  ค่าตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเกล็ดเลือดของมารดา และการจองโลหิต แต่ไม่รวมการให้โลหิต และส่วนประกอบของเลือดที่ให้ก่อนการผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด (สำหรับมารดา)
 8.  ค่าบริการจัดทำใบสูติบัตร
 9.  ของขวัญ Gift Set สำหรับเด็ก พร้อมภาพถ่าย 1 ภาพ สำหรับติดสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก
 10.  แนะนำการให้นมบุตรโดยผู้เชี่ยวชาญ
 11.  ให้คำแนะนำการดูแลร่างกายหลังคลอด โดยนักกายภาพบำบัด และคำแนะนำเรื่องภาวะโภชนาการ โดยนักโภชนาการ

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถใช้บริการแพ็กเกจคลอด

 1. คลอบคลุมเฉพาะการคลอดของมารดาที่มีอายุครรภ์ไม่ต่ำกว่า 36 สัปดาห์ และไม่มีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์และ ได้รับการตรวจ Lab เพื่อเตรียมตัวก่อนคลอดที่โรงพยาบาลเท่านั้น
 2. มารดาแฝดจะต้องมีอายุครรภ์ไม่ต่ำกว่า 35 สัปดาห์ในวันคลอด และได้รับการตรวจ Lab เพื่อเตรียมตัวก่อนคลอดที่โรงพยาบาลเท่านั้น

เงื่อนไขต่างๆ:

 • หากมารดาที่เกิดภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการคลอดอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการคลอดและหลังคลอดจนต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด จะไม่สามารถใช้ชุดบริการคลอดได้ โดยทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • กรณีคลอดปกติที่ต้องการใช้ยาระงับความเจ็บปวด โดยการฉีดยาเข้าไขสันหลังหรือบล็อกหลัง ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายทางวิสัญญีเพิ่มเติมใน ราคา 20,000 บาท
 • ไม่ครอบคลุมกรณีทารกตัวเหลืองและต้องนอนเพื่อส่องไฟ
 • หากทารกมีภาวะแทรกซ้อนภายหลังคลอด แต่ไม่มีผลกระทบต่อมารดา ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงในส่วนที่เกิดขึ้น
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา
 • กรณีทำการผ่าตัดคลอด แล้วพบความผิดปกติ เช่น เนื้องอก ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าบริการตัดเนื้องอกออกในอัตราค่าบริการโดยให้ส่วนลด 50 % กรณีชำระเงินสด หรือ ในราคา 30,000 บาทกรณีผู้ป่วยใช้สิทธิประกัน
 • ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ทำหัตถการอื่นเช่น การผ่าตัดไส้ติ่ง การทำหมัน การขลิบปลายอวัยวะเพศในทารกแรกเกิด เป็นต้น
 • กรณีมารดาผ่าตัดคลอดต้องการทำหมันทันที จะมีค่าใช้จ่ายการทำหมันเพิ่มเติม 12,000 บาท
 • ชุดบริการคลอดจะไม่ครอบคลุม ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าอาหารตามสั่ง ซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ไม่รวมค่ายาในกรณีที่แพทย์สั่งยาให้กลับบ้าน
 • ราคาเหมาจ่ายชุดบริการคลอดนี้ไม่สามารถใช้กับบัตรสมาชิก หรือ โปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • บิดา สามารถเข้าในห้องผ่าตัดได้ หลังจากวิสัญญีแพทย์ให้ยาระงับปวดทางไขสันหลังเรียบร้อยแล้วและได้รับความยินยอมจากสูติแพทย์
 • ค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่รวมในราคาบริการแบบเหมาจ่ายได้แก่ ได้แก่ ขวด นม และนมผสมสําหรับทารก หมอนรองให้นม ( Baby’s Pillow ), ผ้าอ้อมชนิดผ้า (Diaper Cloth), ผ้าอ้อมสําเร็จรูป (Diaper) ที่เกินจากบริการแบบเหมาจ่าย
 • ชำระค่าบริการคลอดเต็มราคาก่อนวันนอนโรงพยาบาล
 • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การบันทึกภาพขณะทำการคลอดธรรมชาติ หรือผ่าตัดคลอด
 • ทางโรงพยาบาลอนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นผู้ถ่ายภาพนิ่งเท่านั้น
 • กรณีแพทย์นัดผ่าตัดคลอด ช่วงเวลา 06.00-11.00 น. สามารถเข้ามาโรงพยาบาลก่อนล่วงหน้า 1 วัน เพื่อเตรียมผ่าตัดคลอดตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนทําผ่าตัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม     

หมายเหตุ:

 1.  ราคาดังกล่าวสามารถซื้อได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
 2.  ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ศูนย์สูตินรีเวช
ชั้น 7 เคาน์เตอร์ D โรงพยาบาลเมดพาร์ค
เวลาให้บริการ: 8.00 – 20.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมหรือทำนัดตรวจ ได้ที่ Call Center: 02-023-3333
หรือ https://www.medparkhospital.com/contact

La Obgy Delivery Package Final 2 2 01
La Obgy Delivery Package Final 2 2 02

เผยแพร่เมื่อ: 12 ต.ค. 2020

แชร์