Follow Us

ARI Clinic : คลินิคคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

บริการสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการความปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงและการแพร่กระจายของเชื้อ

คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
Acute Respiratory Infection : ARI clinic

คลินิกให้บริการการตรวจคัดกรองความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 แบบ One Stop Service ถูกจัดให้บริการด้านนอกอาคาร
อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง มีการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อลดความเสี่ยงในการกระจายเชื้อ
และสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ของรัฐ



ผู้ป่วยจะได้รับการซักประวัติเบื้องต้น พร้อมคัดกรองความเสี่ยงและตรวจวัดไข้ ว่ามีความเสี่ยงติดเชื้อ Covid-19 มาหรือไม่?  หากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงจะมีการแยกไปตรวจในอีกจุด ARI Clinic – One Stop Service เพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป

เมื่อมายังจุดบริการ ARI Clinic จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดสัญญาณชีพและความดัน เพื่อเช็คร่างกายก่อนเข้าพบแพทย์
เพื่อให้แพทย์สอบถามอาการเบื้องต้น และเก็บ Swab ตรวจหาเชื้อ COVID-19

เมื่อทำการตรวจอาการและเก็บ Swab เรียบร้อยแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ
จะมีเจ้าหน้าที่มาชี้แจงรายละเอียดค่าบริการ  ผู้มารับบริการสามารถชำระชำระค่าใช้จ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ผ่านการสแกน QR CODE หรือชำระผ่านบัตรเครดิต เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการ จะมีเจ้าหน้าที่นำยามาให้ยังจุด ARI Clinic พร้อมทั้งมีเภสัชกร ทำการอธิบายและแนะนำการรับประทานยาทางโทรศัพท์

ในกรณีที่ผู้มารับบริการ ตรวจคัดกรองเบื้องต้นแล้วไม่พบความเสี่ยงติดเชื้อ Covid-19 
สามารถตรวจสอบสิทธิ์ประกันก่อนเข้าการรักษาที่คลนิกได้ตามปกติ

 

คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
เปิดให้บริการทุกวัน 08.00 – 18.00 น